Privacy verklaring

Onafhankelijk Rijswijk gebruikt persoonsgegevens voor haar ledenadministratie, voor verzending van haar digitale nieuwsbrief, voor het contactformulier op haar website en voor analyse van het gebruik van haar website. In Nederland bepaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat wij je duidelijk uitleggen hoe wij met die persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Ten behoeve van verzending van onze digitale nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Email-adres

Ten behoeve van onze algemene ledenadministratie verwerken wij, naast bovenstaande gegevens, de volgende persoonsgegevens:

 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Bank en rekeningnummer

Ten behoeve van administratie van de kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen en aanvraag van verklaring omtrent gedrag (VOG) verwerken wij, naast bovenstaande, de volgende gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Alle gegevens zoals vermeldt op het verstrekte wettelijke identificatiedocument (WID) voor Nederlands ingezetenen: paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart.

Ten behoeve van de analyse van website statistieken verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • Browser type
 • Device type
 • Browser cookies

Waar gebruiken we je persoonsgegevens voor?

We gebruiken deze gegevens voor aan aantal doeleinden:

 • Het versturen van elektronische nieuwsbrieven.
 • De uitvoering van onze ledenadministratie.
 • De verwerking van onze kandidatenlijst ten behoeve van gemeenteraadsverkiezingen.
 • De analyse van website-statistieken.

Wie krijgt mijn persoonsgegevens te zien?

De meeste verwerkingen van persoonsgegevens binnen Onafhankelijk Rijswijk zijn geautomatiseerd. Jouw persoonsgegevens zijn in beginsel alleen toegankelijk voor bestuursleden van Onafhankelijk Rijswijk, wanneer zij die nodig hebben voor de uitvoering van dienstverlening aan jou. De gegevens worden alleen ten behoeve van onze bedrijfsvoering en dienstverlening gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk is toegestaan. Een deel van onze dienstverlening kopen we in bij derde partijen. Voor de uitvoering van die diensten delen we enkele persoonsgegevens met die partijen.

Welke derde partijen ontvangen mijn persoonsgegevens?

Wanneer je gebruik maakt van de website van Onafhankelijk Rijswijk, verzamelen we enkele (anonieme) persoonsgegevens. Dat doen we middels Google Analytics. Google is niet gerechtigd om deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan voor onze analyse. Omdat we daarmee enkele (anonieme) persoonsgegevens van jou delen met Google, hebben we ook een AVG (GDPR) overeenkomst met Google afgesloten. Alle informatie over privacy en compliance van Google vindt je hier.

Onze website draait op de servers van HostingHuis. Ook HostingHuis heeft een AVG-/GDPR-compliant privacy verklaring. De privacy verklaring van HostingHuis vindt je hier.

We versturen onze leden nog wel eens een kaart of uitnodiging via Greetz.nl. Daarvoor voeren we gegevens zoals voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats in op de systemen van Greetz.nl. De privacy verklaring van Greetz.nl vindt je hier.

Hoe worden mijn persoonsgegevens veilig verstuurd naar Onafhankelijk Rijswijk?

Op de website van Onafhankelijk Rijswijk vul je op sommige plekken persoonsgegevens in. We hebben onze website daarom beveiligd met een SSL-certificaat. Dat certificaat biedt jou een verhoogde mate van zekerheid, zodat je zeker weet dat jouw webbrowser daadwerkelijk met onze website verbonden is. Gegevens die via je browser worden verstuurd, worden in dat geval ook versleuteld naar ons verzonden. Controleer daarom altijd zelf of er een geldig certificaat aanwezig is. Vertrouw nooit een website, waarvan uw browser foutmeldingen met betrekking tot het beveiligingscertificaat toon. Zelfs niet als u de website, de personen daaraan verbonden of zelfs de beheerder daarvan vertrouwt.

Zijn mijn gegevens veilig bij Onafhankelijk Rijswijk?

Bij het beschermen van jouw persoonsgegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. Onafhankelijk Rijswijk zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Ook zullen we je persoonsgegevens nooit ter inzage aanbieden aan derden, zonder dat we je daarover vooraf toestemming hebben gevraagd. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering en/of conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken aan derden. We zullen alleen dan gegevens vrijgeven:

 • als we daartoe wettelijk wordt verplicht; of
 • in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover jouw persoonlijke levenssfeer daarmee niet onevenredig wordt geschaad;
 • als een betalingsachterstand is opgelopen en Onafhankelijk Rijswijk op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

Google slaat mogelijk (een deel van) de door hen ontvangen persoonsgegevens op buiten de EU.

Hoe gaat Onafhankelijk Rijswijk om met datalekken?

Onafhankelijk Rijswijk gebruikt nooit persoonsgegevens om andere redenen dan in deze verklaring opgenomen. Ook monitoren we niet welke gegevens je op je website opslaat. Ook hebben we onze website, waar de persoonsgegevens t.b.v. de nieuwsbrief zijn opgeslagen, goed beveiligd om inbreuk op jouw privacy tegen te gaan. We nemen de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van de website en persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek waarbij jouw persoonsgegevens (mogelijk) openbaar worden, dan zullen we je hierover onverwijld op de hoogte stellen. We documenteren dergelijke gevallen in een afzonderlijke administratie: datum/tijdstip van lekken en de betrokken gegevens.

Wat doet Onafhankelijk Rijswijk met cookies?

Onafhankelijk Rijswijk maakt op haar website gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies stellen Onafhankelijk Rijswijk in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Met deze informatie kan Onafhankelijk Rijswijk de website en haar dienstverlening verbeteren en aanpassen aan de wensen en behoeftes van de bezoekers van de website. Je kunt in het browser-menu jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter zo zijn dat je beperkter of geen gebruik kunt maken de mogelijkheden die (onderdelen van) onze website of andere websites bieden.

Hoe lang bewaart Onafhankelijk Rijswijk mijn gegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer op onze systemen dan noodzakelijk voor de dienstverlening. Hieronder beschrijven we per situatie welke gegevens we van je verwijderen, en welke gegevens (mogelijk) langer worden bewaard.

Afmelding als lid van Vereniging Onafhankelijk Rijswijk

Wanneer je je afmeldt als lid van Onafhankelijk Rijswijk, dan verwijderen we al je persoonsgegevens, met uitzondering van je voornaam en achternaam ten behoeve van onze ledenadministratie en daaruit voortvloeiende fiscale verplichtingen.

Afmelding voor de elektronische nieuwsbrief van Onafhankelijk Rijswijk

Persoonsgegevens t.b.v. de elektronische nieuwsbrief worden volledig verwijderd van onze website, zodra je je afmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Na de gemeenteraadsverkiezingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen we alle door ons ontvangen wettelijke identificatiedocumenten, van personen die geen zetel hebben bemachtigd in de gemeenteraad noch een rol als fractie-assistent vervullen, vernietigen en/of veilig verwijderen uit onze (digitale) administratie. Alle BSN’s die we hebben geadministreerd, zullen worden verwijderd uit onze registratie. De gegevens van fractieleden en fractie-assistenten blijven bewaard, zodat we aan alle fiscale verplichtingen kunnen voldoen.

Welke persoonsgegevens blijven mogelijk langer in het bezit van Onafhankelijk Rijswijk?

Persoonsgegevens die in e-mails correspondentie met (bestuurders van) de vereniging is vermeld, zoals tenminste het e-mailadres, blijven mogelijk langer in ons bezit.

Persoonsgegevens die op papieren facturen en andere fiscaal en/of anderzijds administratie relevante documenten zijn opgenomen, blijven zonder anonimisering off-line (buiten onze systemen) nog bewaard gedurende de verplichte bewaartermijnen in onze administratie.

Hoe wijzig ik de persoonsgegevens die bij Onafhankelijk Rijswijk zijn geregistreerd?

Als lid ben je zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door jou zijn opgegeven. Je kunt jouw gegevens wijzigen door contact op te nemen met Vereniging Onafhankelijk Rijswijk via het contactformulier.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bij Onafhankelijk Rijswijk laten verwijderen?

De AVG bepaalt dat je het recht hebt om te worden ‘vergeten’, zodra je je diensten en/of je lidmaatschap bij Onafhankelijk Rijswijk opzegt. Wil je dat we je gegevens op enig moment na opzegging direct verwijderen uit onze systemen? Neem dan contact op met Vereniging Onafhankelijk Rijswijk via het contactformulier. We zullen je gegevens dan per ommegaande verwijderen uit onze systemen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bij Onafhankelijk Rijswijk digitaal meenemen naar een andere dienstverlener?

De AVG bepaalt ook dat je het recht om je persoonsgegevens mee te nemen, bijvoorbeeld voor overdracht aan een andere organisatie. Wil je dat we je gegevens op enig moment (voor verwijdering) exporteren voor overdracht? Neem dan contact op met Vereniging Onafhankelijk Rijswijk via het contactformulier. We zullen je dan een export van de door ons geregistreerde persoonsgegevens toesturen.

4 april 2018 – Deze privacy statement is AVG (GDPR) compliant.