Ontwikkeling Sammersweg gemeente Den Haag - Onafhankelijk Rijswijk

“Den Haag gaat tientallen woningen bouwen in Rijswijk”. Die kop prijkt fier op de website van het Algemeen Dagblad, ad.nl.  Onafhankelijk Rijswijk en andere partijen zijn niet geïnformeerd over de plannen van de Haagse wethouder. Fractievoorzitter Romy de Man ziet weer met lede ogen aan hoe Rijswijkse ambtenaren een loopje nemen met het bestuur, en spreekt van ’stille annexatie’.

De Haagse wethouder Boudewijn Revis stelt in zijn raadsinformatiebrief van 27 november 2018 het volgende over de projectontwikkeling aan de Rijswijkse Sammersweg: “Deze gronden zijn in 1988 aangekocht ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in Moerwijk Zuid. Hoewel deze ontwikkeling niet tot stand is gekomen doet zich momenteel wel de mogelijkheid voor om deze locatie afzonderlijk te herontwikkelen, bijvoorbeeld ten behoeve van woningbouw. Hierdoor kan deze locatie een bijdrage leveren aan de Haagse woningbouwopgave.“

Aan de Haagse woningbouwopgave? Onafhankelijk Rijswijk reageert vol weerzin op deze gelegaliseerde vorm van landjepik. Wat is de Haagse wethouder van plan? In de aanpak van Den Haag Zuidwest wordt volgens Revis ingezet op “verdichting met onder andere marktwoningen bij herontwikkelingsplannen. Herontwikkeling van de locatie Sammersweg 2 past in deze strategie.” Onafhankelijk Rijswijk vat het als volgt samen: de gemeente Den Haag wordt huisbaas in Rijswijk.

Waarom wist de Rijswijkse gemeenteraad hier niets van af? Wellicht wisten Rijswijkse bestuurders precies wat hier gaande was, en verzuimden zij de Rijswijkse gemeenteraad te informeren. Revis: “Met de gemeente Rijswijk is ambtelijk afgestemd. Daaruit is naar voorgekomen dat er een “positieve grondhouding” bestaat tegen een herontwikkeling van deze locatie. Dit zal bestuurlijk nog moeten worden bevestigd. De verdere ontwikkeling zal samen met de gemeente Rijswijk worden opgepakt.” Onafhankelijk Rijswijk vindt het onbestaanbaar dat plannen van deze soort en omvang in een dergelijk stadium kunnen geraken, zonder dat de gemeenteraad hierover is geïnformeerd. “Ik sprak tijdens de jaarlijkse politieke beschouwingen al uit, dat dit college niet in control is, haar ambtenaren niet kan aansturen. Dat blijkt maar weer eens.”

Onafhankelijk Rijswijk is zich ervan bewust dat de verstedelijkingsopgave in onze dicht bebouwde regio samen met randgemeentes moet worden opgelost. Maar een Haagse wethouder die projectontwikkelaar gaat spelen in Rijswijk, om een bijdrage te leveren aan de “Haagse woningbouwopgave”? De Man: “We willen dringend meer informatie. Gaat het hier bijvoorbeeld om (particuliere) marktwoningen, of om sociale woningbouw? Als het om marktwoningen gaat, dan is het bijzonder dat Den Haag ‘projectontwikkelaar mag spelen’ op Rijswijkse grond. Dat zouden we op zijn minst verbazingwekkend vinden, want we vinden dat Rijswijk zelf ferm aan het stuur zou moeten staan bij de ontwikkeling van de openbare ruimte en de woningvoorraad. Als hier sociale woningbouw zal worden gerealiseerd, dan is dit gewoonweg ‘stille annexatie’, dat is onbestaanbaar! We verwachten dan ook opheldering van het Rijswijkse college bij de eerstvolgende mogelijkheid daartoe. We vinden dat er op dit vlak geen zelfstandige besluiten meer moeten worden genomen door het college zonder dat de Rijswijkse gemeenteraad hierover op behoorlijke wijze is geïnformeerd. ”

De fractie Onafhankelijk Rijswijk heeft hierover vandaag de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het college.

Onafhankelijk Rijswijk

Rijswijk, 3 december 2018

Betreft: artikel 44 vragen m.b.t. Haagse bouwplannen aan de Sammersweg

Door de website van het Algemeen Dagblad (ad.nl) is de fractie Onafhankelijk Rijswijk geïnformeerd over bouwplannen van de Haagse wethouder Revis aan de Rijswijkse Sammersweg. Onze fractie heeft daarna middels een online zoektocht zich vergewist van de juistheid deze plannen middels de raadsinformatiebrief van de Haagse wethouder Revis aan de Haagse gemeenteraad d.d. 27 november 2018.

Hierover stellen wij uw college de navolgende artikel 44 vragen.

1.    Is uw college bekend met de bouwplannen van de gemeente Den Haag aan de Rijswijkse Sammersweg? Zo ja, per welke datum en op welke wijze bent u daarvan op de hoogte gesteld? Zo nee, waarom niet?

2.    Waarom is de Rijswijkse gemeenteraad niet onverwijld geïnformeerd over de bouwplannen van de Haagse wethouder, de besprekingen die hierover liepen en de reactie die door de gemeente is gegeven?

3.    In de raadsinformatiebrief van Revis spreekt de Haagse wethouder over “ambtelijke afstemming met de gemeente Rijswijk”. Kunt u aangeven welk soort besprekingen er tot op heden heeft plaatsgevonden, door wie resp. op welk niveau die besprekingen zijn gevoerd en wat er inhoudelijk besproken is?

4.    Bent u het met de fractie van Onafhankelijk Rijswijk eens dat plannen over en voornemens tot de ontwikkeling van openbare ruimte een aangelegenheid is, waarover de gemeenteraad te allen tijde (en bij voorkeur) vooraf dient te worden geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

5.    Kunt u aangeven op welke wijze u voornemens was of bent om de Rijswijkse gemeenteraad bij deze ontwikkeling te betrekken? Zo nee, waarom niet?

6.    Kunt u toezeggen dat u in de toekomst de gemeenteraad over dergelijke ontwikkelingen onverwijld informeert? Zo ja, geeft u daarbij alstublieft aan hoe u die informatievoorziening structureel denkt vorm te geven. Zo nee, waarom niet?

7.     Kunt u aangeven of, en zo ja welke, financiële consequenties worden voorzien voor de gemeente Rijswijk, naar aanleiding van de voornemens van wethouder Revis?

Romy de Man