“De extra reistijd bedraagt (voorzichtige schatting) 30 minuten per gymles, een kwartier heen en terug. Bij het streven naar twee gymlessen per week gaat dit bij 1200 leerlingen om ten minste 1600 uren op schooljaarbasis die verloren gaan. Dit gaat ten koste van effectieve lestijd!”

Zo stellen de medezeggenschapsraden van de basisscholen ’t Prisma, de Prins Mauritsschool, de Godfried Bomansschool en de J.H. Snijdersschool in een gezamenlijke brief.  Het college heeft in november 2017 besloten dat de scholen, onderdeel van de Brede School Rembrandtkwartier, geen eigen gymzalen meer krijgen, maar gaan sporten in de nieuwe sporthal aan de Burgemeester Elsenlaan. De zorgen die door de MR’en worden aangedragen, vertonen grote gelijkenis met de zorgen die Onafhankelijk Rijswijk tijdens de bespreking in de gemeenteraad in november 2017 al uitsprak: verder lopen, onveilige situaties op straat, ondoenlijke logistiek met grote aantallen begeleiders en honderden verloren onderwijsuren.

De fractie van Onafhankelijk Rijswijk stelde daarom de volgende schriftelijke vragen:

Gymles op de Burgemeester Elsenlaan: medezeggenschapsraden luiden de alarmbel

Rijswijk, 1 oktober 2018

“De extra reistijd bedraagt (voorzichtige schatting) 30 minuten per gymles, een kwartier heen en terug. Bij het streven naar twee gymlessen per week gaat dit bij 1200 leerlingen om ten minste 1600 uren op schooljaarbasis die verloren gaan. Dit gaat ten koste van effectieve lestijd!”

Vandaag hebben de medezeggenschapsraden van de basisscholen ’t Prisma, de Prins Mauritsschool, de Godfried Bomansschool en de J.H. Snijdersschool hun zorgen gedeeld met het college en de gemeenteraad over gymlessen in de nog te bouwen sportaccommodatie aan de Burgemeester Elsenlaan. De lijst met zorgen die door de MR’en wordt aangedragen, is nagenoeg gelijk aan de zorgen die Onafhankelijk Rijswijk al heeft uitgesproken ten tijde van de bespreking in de Rijswijkse gemeenteraad, maar door het college niet serieus zijn meegenomen in de afwegingen en daarnaast zijn weggestemd door een meerderheid van de gemeenteraad:

 • De loopafstand wordt vergroot, in het bijzonder voor de Prins Mauritsschool: 1,2km.
 • Leerkrachten moeten met groepen tot wel 30 kinderen 2 keer per week over straat, waarbij de scholen een protocol van minimaal 5 begeleiders hanteren (maximaal 5 kinderen per begeleider) voor de veiligheid.
 • Per schooljaar gaan 1600(!) uren ‘op’ aan reistijd
 • Andere locaties dichterbij (zoals de brandweerkazerne) zijn in de planvorming van het college niet (serieus) inhoudelijk overwogen
 • Volgens de medezeggenschapsraden heeft het college onzorgvuldige conclusies getrokken ten aanzien van de spreiding en geschiktheid van sportaccomodaties t.b.v. bewegingsonderwijs.

Gezien het bovenstaande stelt Romy de Man, namens de fractie Onafhankelijk Rijswijk, op grond van art. 44 van het Reglement van Orde van de Rijswijkse gemeenteraad, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders, en verzoeken om de hoogste prioriteit te geven aan beantwoording hiervan:

 1. Heeft het college de medezeggenschapsraden geraadpleegd in relatie tot het voornemen om het bewegingsonderwijs gezamenlijk onder te brengen op de (nog te realiseren) Elsenlaanlocatie? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
 2. Heeft het college de argumenten van de medezeggenschapsraden, zoals ook al ten tijde van de bespreking hiervan in de gemeenteraad door Onafhankelijk Rijswijk werden aangedragen, in de inhoudelijke overwegingen meegenomen? Zo ja, zou het college hiervan dan de interne stukken openbaar willen maken? Zo nee, waarom zijn deze overwegingen geen onderdeel geweest van de overwegingen?
 3. Kan uw college de motivatie voor deze keuze om het bewegingsonderwijs te centraliseren op de (nog te realiseren) Elsenlaanlocatie nader expliciteren, waarbij ten minste antwoord wordt gegeven op de vraag: welke argumenten zijn zwaarwegender dan het door de medezeggenschapsraden hierboven en/of Onafhankelijk Rijswijk ten tijde van de raadsbespreking aangedragen argumenten, waardoor het college heeft gekozen voor centralisatie van het onderwijs voor de genoemde scholen op de (nog te realiseren) Elsenlaanlocatie? Indien u deze motivatie niet nader wenst te expliciteren: waarom wilt u dat niet?
 4. Dit college heeft inspraak hoog in het vaandel. Een medezeggenschapsraad is een van de ultieme uitingen van inspraak. Kan de gemeente aangeven hoe zij deze brief van de medezeggenschapsraden kwalificeren in termen van invloed op het besluitvormingsproces, en hoe zij voornemens zijn te komen tot een antwoord? Op welke termijn mogen de raden een antwoord van u verwachten? Langs welke (procesmatige) lijn bent u voornemens om tot een antwoord te komen? Betrekt u de gemeenteraad hierbij, en zo nee, waarom niet?
 5. Is het college, wellicht dan naar aanleiding van deze brief, voornemens om onderzoek uit te (laten) voeren naar een decentrale inrichting van het bewegingsonderwijs, d.w.z. alternatieve locaties zoals bedoelde brandweerkazerne, die dichterbij de huidige locaties als ook de nieuwe Brede School Rembrandtkwartier liggen? Zo ja, hoe gaat u dit voornemen qua aanpak invullen? Zo nee, waarom niet?
 6. Ten tijde van het onderzoek naar de sporthal, konden alternatieven (mede om budgettaire redenen) niet verder worden onderzocht. Nu er een tekort van 4,6 miljoen euro op de initiële begroting van de nieuwe sporthal aan de Burg. Elsenlaan is vastgesteld, verzoekt Onafhankelijk Rijswijk het college dringend om de raad een nieuw voorstel voor te leggen voor realisatie van bedoelde sporthal, ditmaal in samenhang met de realisatie van een accommodatie t.b.v. het bewegingsonderwijs op de scholenlocatie van de Brede School Rembrandtkwartier. Bent u bereid een nieuw voorstel voor te leggen aan de raad onder die voorwaarden, en zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Onafhankelijk Rijswijk,

Romy de Man