Romy de Man tijdens de algemene beschouwingen 2018 - Onafhankelijk Rijswijk

Onafhankelijk Rijswijk gaf vandaag het college een dikke onvoldoende voor financieel beheer. Daarop kondigde fractievoorzitter Romy de Man een motie aan om een tolerantiegrens op projecten in te stellen, om zo te voorkomen dat projecten stuurloos uit de hand lopen.  Ook riep ze het college op om de kostbare plannen beter en in samenhang uit te werken. Tot slot stelde ze dat het huidige parkeerbeleid nog altijd onbegrijpelijk en duur is, en kondigde ze een motie aan om 1 vergunning voor heel Rijswijk te introduceren.

Hieronder de tekst zoals door Romy uitgesproken:

Voorzitter, vandaag bespreken we de begroting 2019 en de meerjarenbegroting. Een begroting die uit zou komen op een voordeel van 6000 euro, maar inmiddels weten we dat we dit saldo als sprookje mogen beschouwen. Sinds de start van deze raadsperiode is er in werkelijkheid sprake van een aaneenschakeling van aanvullende kredieten, begrotingsgaten en kostenoverschrijdingen. Genoeg voorbeelden hiervan zijn eerder weken dan maanden oud. De 600.000 euro duurder uitvallende vernieuwing van de Generaal Spoorlaan. Het tekort op het BUIG-budget van ruim 2.4 miljoen euro. De 200.000 euro extra voor een kunstwerk voor In de Bogaard. De extra 4.6 miljoen euro die extra nodig is voor realisatie van het Sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan. Als ‘toetje’ doet het Rijk nog een aardige duit in het zakje middels de Septembercirculaire met een nadeel van bijna 1.2 miljoen euro.

Onafhankelijk Rijswijk maakt zich hierover grote zorgen. Meerdere tekorten zijn in korte tijd achter elkaar aan onze raad gepresenteerd. Voor een groot deel veroorzaakt doordat voorstellen aan onze raad onvoldoende uitgewerkt waren door het college. Is uw college wel in staat om de juiste vragen te stellen aan het ambtelijk apparaat?  Of is uw college niet in control over de vierde macht? Als de extra middelen die u in het afgelopen anderhalf jaar van de raad heeft gevraagd graadmeter zijn voor uw prestaties op het gebied van financiële beheersing, mogen we wel spreken van een uitermate teleurstellende. Kijkend naar de grote dossiers die er nog aankomen, een het feit dat een deel daarvan in de voorliggende begroting tot onze stomme verbazing is afgedaan als PM, vindt Onafhankelijk Rijswijk het noodzakelijk om een motie in te dienen. De motie beoogt afspraken te maken over een tolerantiegrens op projecten. Wij komen daar in tweede termijn nog op terug.

Voorzitter, ik noemde een aantal grote dossiers die er nog aankomen. Dat zijn in elk geval “het Huis van de Stad” en de ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan, in samenhang met de ontwikkeling van winkelcentrum In de Bogaard. Enorme projecten die het aanzicht van Rijswijk zullen veranderen, elk op hun eigen manier. Onafhankelijk Rijswijk ziet deze projecten in samenhang. De realisatie van het Huis van de Stad en de verhuizing van het gehele ambtelijk apparaat naar elders, hebben een negatieve invloed op In de Bogaard (zo staat dit ook vermeld in de door het vorige college opgeleverde effectrapportage) en het aantrekken van bezoekers voor Rijswijks grootste winkelcentrum.  Het verbouwen van In de Bogaard en het toevoegen van honderden, zo niet duizenden woningen heeft directe invloed op het aantal auto’s op de nu al overvolle Beatrixlaan, die met uw “maaiveldoplossing” alleen nog maar drukker zal worden. Laat het recente verleden een les zijn, dan vragen wij ons af: heeft uw college deze projecten wel voldoende doordacht, bekeken en besproken? Zijn alle opties overwogen en is er daadwerkelijk gekozen voor de beste optie op basis van de juiste argumenten? Maakt u niet dezelfde fouten als in het verleden, zoals de verlaging van de huur hier in dit stadhuis die het vorige college misliep door niet met de eigenaar in gesprek te willen gaan. Onbegrijpelijk ook, dat de gemeentelijke dienstverlening wordt weggehaald uit een gebied dat zich ontwikkelt tot de nieuwe kern van Rijswijk, waar RijswijkBuiten wordt bijgebouwd en waar duizenden nieuwe woningen zijn voorzien, en vervolgens wordt verplaatst naar een locatie die vele malen slechter ontsloten is voor het merendeel van de Rijswijkers. Wie de stijging van bouwkosten in de afgelopen jaren heeft gevolgd, zal niet verbaasd zijn dat de kosten voor het Huis van de Stad de pan uit zullen rijzen. Telt u gerust 20 tot 30% op bij de eerdere voorspellingen, want zo is de markt op dit moment. En dan de Beatrixlaan. In een vluchtige presentatie werd onlangs uw plan voor de Beatrixlaan bij onze raad neergelegd, in samenhang met het plan voor In de Bogaard. Het college wil een oplossing op maaiveld. Een oplossing die naar uw eigen zeggen niet optimaal is, maar wel mee kan tot 2030. “Wie dan leeft wie dan zorgt”, straalt uit uw oplossing. Dat is een onverantwoorde stijl van besturen waar Onafhankelijk Rijswijk niet aan meedoet. Toenmalig wethouder Jense presenteerde in 2011 voor het eerst een plan aan deze raad voor een goede tunnel. Een tunnel die ook woningbouw in en om het Bogaardgebied beter mogelijk maakt. Volgens velen in de raad toen en nu, de meest wenselijke oplossing. Welke lobbyactiviteiten hebben de verantwoordelijke wethouders na Jense ondernomen bij het Rijk, Provincie, MRDH en bedrijfsleven om deze tunnel te realiseren? De gepresenteerde “non-oplossing” op maaiveld lijkt slechts een halve poging om uw beperkte inspanningen om tot een echte oplossing te komen te verbergen.

Dat gezegd hebbende, wil ik het nu hebben over een onderwerp wat heel Rijswijk al tijden bezig houdt: parkeren. Tijdens de verkiezingen is door meerdere partijen geroepen dat het parkeren geen melkkoe moet zijn en dat opbrengsten van het gefiscaliseerde parkeren enkel de kosten moeten dekken. Het beleid dat er nu is, is voor velen onbegrijpelijk en duur. Nog altijd zijn er 13 verschillende regelingen, allerlei verschillende tarieven, vergunningen waarmee je hier wel, maar daar niet mag parkeren en plekken waar nog geen vergunning is ingevoerd met alle gevolgen van dien. Onafhankelijk Rijswijk vindt het tijd dat we dit aanpassen. Wij dienen daartoe – wederom – een motie in. Een motie waarvan we weten dat er bij andere partijen draagvlak bestaat, en die een oplossingsrichting beschrijft die ook al in ons verkiezingsprogramma is opgenomen. Onafhankelijk Rijswijk pleit voor één vergunning voor heel Rijswijk, met uitzondering van de winkelgebieden. De eerste vergunning per huishouden is gratis, de daaropvolgende vergunningen zijn aan te schaffen voor het huidige vergunningstarief (€ 45,-). Daarnaast in alle winkelgebieden het eerste uur gratis parkeren en overal één en hetzelfde tarief hanteren, uitbestede parkeergarages uitgezonderd. Zo zijn de inkomsten kostendekkend en hoeft de Rijswijkse autobezitter zich geen melkkoe te voelen. Tegelijkertijd laat onze gemeente daarmee zien dat we dit soort dingen regelen in dienst van de Rijswijkers en dat we wel degelijk naar hen luisteren. Dankuwel.