Minder containers in de tuin of straat, lagere kosten voor inzameling en tóch beter gescheiden afval: het lijkt ook allemaal te kunnen zonder dat u plastic, metaal en drinkpakken zelf gescheiden weggooit. Onafhankelijk Rijswijk wil dat de komende college-periode in overleg met Avalex gekeken wordt naar mogelijkheden om toch zo milieuvriendelijk als mogelijk te werk te gaan, zonder dat de burger opdraait voor de kosten en moeite.

Onafhankelijk Rijswijk betwijfelt of het scheiden van afval door de consument (bronscheiding) wel de meest effectieve is. Onafhankelijk Rijswijk ziet (behalve voor papier, gft, textiel en glas) meer in het scheiden van afval door de verwerkers (nascheiding). Onder andere steeds slechtere kwaliteit van brongescheiden afval is een belangrijke stoorfactor. Dit besef is ook geland in grotere gemeenten om ons heen, zoals Leiden: zij gaan al over op nascheiding. Het scheiden van alle afval door burgers heeft volgens experts meer nadelen dan voordelen. Meer containers in de voor- of achtertuin, lastig tot niet bij hoogbouw te realiseren, meer inzamel-infrastructuur en een nog meer inzamel-voertuigen.

Het afval uit het werkgebied van Avalex wordt – zo veel mogelijk gescheiden – ingezameld en naar verwerker Twence Milieu per schip naar Hengelo vervoerd. Een afstand van zo’n 200 kilometer enkele reis(!). De luchtverontreinigende uitstoot van wegvervoer nemen relatief veel sterker af dan van de binnenvaart. Ter referentie: tussen 2007 en 2017 halveerde de fijnstof uitstoot van vrachtverkeer over de weg, terwijl de fijnstof uitstoot van de binnenvaart met slechts 17% afnam.

Uit onderzoek en uitvoering door middel van nascheiding blijkt dat (gedeeltelijke) nascheiding een hoger rendement én een hogere kwaliteit afvalscheiding oplevert dan het scheiden van afval door de consument. Daarnaast zijn er flinke voordelen te behalen door het vereenvoudigen van de werkwijzen bij het inzamelen. Het totaal zou daardoor ook nog tot financiële bezuinigingen kunnen leiden voor de deelnemende gemeenten en dus ook de burgers. Onafhankelijk Rijswijk diende al op 6 februari 2018 schriftelijke vragen in bij de gemeente Rijswijk. In de komende college-periode wil Onafhankelijk Rijswijk dat serieus wordt onderzocht in hoeverre nascheiding kan worden gerealiseerd.