Verkiezingsprogramma

Slide background

Het oude stadhuis

...of slopen?

"Het huis van de stad"...

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

“Onafhankelijk Rijswijk biedt u een beknopt programma aan. Dat betekent niet dat over zaken, hier niet genoemd, Onafhankelijk Rijswijk geen eigen mening of standpunt heeft. Onafhankelijk Rijswijk zal, zoals altijd al het geval is geweest, keuzen moeten en durven maken. Daarbij zullen wij vanzelfsprekend altijd een luisterend oor hebben voor datgene wat er in de Rijswijkse samenleving speelt. Zo kent de Rijswijker Onafhankelijk Rijswijk ook. Een eerlijke, open en pragmatische lokale partij. De lokale partij bij uitstek. Geen partij van mooie en niet waar te maken beloftes. Geen partij van meelopers. Wel een partij die staat voor het lokale belang van Rijswijk en het “wel en wee” van al haar inwoners, jong en oud, altijd kijkend naar het algemeen belang. Onze lijsttrekker heeft de afgelopen 8 jaar ‘verkeer & vervoer’, ‘inrichting & beheer stad, groen, reiniging, water, milieu & duurzaamheid’, ‘sport’ en het ‘1e locoburgemeesterschap’ in zijn takenpakket gehad.”

Verkiezingen - Onafhankelijk Rijswijk
ONAFHANKELIJK RIJSWIJK
LIJST 1
orlogo
Uw vertrouwen waard!

Onze speerpunten

Samenwerking tussen politie, gemeentebestuur en de Rijswijker moet meer aandacht krijgen.

VeiligheidOnafhankelijk Rijswijk

Samen met onze buurgemeenten toewerken naar een efficiënte en goedkopere overheid.

Openbaar bestuur en financiënOnafhankelijk Rijswijk

Woningen dienen financieel bereikbaar te zijn voor Rijswijkse starters en jonge gezinnen, zowel op huur- als ook op koopbasis.

Bouwen en WonenOnafhankelijk Rijswijk

Meer overleg met burgers bij plannen van werkzaamheden aan het lokale wegennet.

Verkeer en vervoerOnafhankelijk Rijswijk

Wij willen onze sportlocaties zo goed mogelijk op orde houden en verbeteren waar mogelijk.

Sport en RecreatieOnafhankelijk Rijswijk

Het Rijswijks groen moet meer en beter benut worden voor recreatie.

Groen en Groenbeheer

Wij willen garant kunnen staan voor een verantwoord onderwijsaanbod in Rijswijk.

OnderwijsOnafhankelijk Rijswijk

Het gunstige vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers is een ‘kroonjuweel’ die gekoesterd moet worden.

Inkomen en EconomieOnafhankelijk Rijswijk

Het volledige verkiezingsprogramma 2014 – 2018

Klik op een thema om onze standpunten te bekijken.

Openbare orde en veiligheid

De veiligheid van burgers staat voorop. Dat geldt voor alle aspecten van veiligheid; van verkeersveiligheid tot de fysieke veiligheid van de burger en van “huis en haard.” Politie, gemeente, welzijnsinstellingen en de Rijswijkse burger zelf, zijn daarbij elkaars natuurlijke partners. Politie en gemeente kunnen het niet alleen. Wij allen zijn de “ogen en oren” van onze gemeente.

 • Persoonlijke gegevens van burgers, berustend bij de gemeentelijke overheid, dienen gegarandeerd beveiligd te zijn.
 • Vormen van overlast, onverlet de aard daarvan, moet worden voorkomen en daar waar dit ontstaat, moet dat een halt worden toegeroepen.
 • Het goed onderhouden van stoepen, wegen en fietspaden. Ook straatmeubilair zal op een verantwoord niveau onderhouden moeten blijven. Schoon, heel en veilig zijn daarbij de bepalende factoren.
 • Schade aan straatmeubilair, veroorzaakt door vandalen, zal te allen tijde op hen verhaald moeten worden.
 • Onze burgers verdienen, naast een zakelijk en verantwoord bestuurde gemeente, ook een goede dienstverlening. Waar mogelijk en noodzakelijk zal deze moeten worden uitgebreid. Ruimere openstellingstijden van de loketten verdient onze voorkeur.
 • Burgers moeten, waar mogelijk, ook meer van digitale dienstverlening gebruik kunnen maken.
 • Blijvende aandacht voor een verantwoorde spreiding van de brandweersterkte over de regio, waardoor opkomsttijden zo kort mogelijk zullen kunnen blijven.
 • De burgemeester zal, ten miste 2x per jaar, met de gemeenteraad het onderwerp veiligheid in de meest ruime zin van het woord bespreken.
 • Onafhankelijk Rijswijk wil dat de “grip” van de burgemeester, op het handelen van de politie op lokaal niveau, ook na de landelijke reorganisatie van de politie, voldoende gewaarborgd blijft.
 • Samenwerking tussen politie, bestuur en burger moet zichtbaarder aandacht krijgen, ook in uitvoerende zin.
 • Onafhankelijk wil een proef met buurtpreventie in twee verschillende type wijken.
 • Onafhankelijk Rijswijk vraagt burgers meer alert te zijn op (oudere) alleenstaanden. Het mag toch niet gebeuren dat bij incidenten of overlijden men soms maanden, zelfs jaren, niet wordt gemist door de omgeving.

Openbaar bestuur en financiën

De gemeente Rijswijk is heel goed in staat om als zelfstandige gemeente te kunnen voortbestaan. Onafhankelijk Rijswijk heeft zich daar de laatste 25 jaar als geen ander sterk voor gemaakt. Wij blijven ons, samen met de burgers van Rijswijk, verzetten tegen van bovenaf opgelegde constructies zoals verplichte samenvoeging van gemeenten. Of die plannen nu vanuit de Tweede-Kamer of van de Provincie komen. Helaas is door het parlement besloten om het uitstekend functionerende samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden op te heffen. Wij werken mee aan het tot stand komen van de Metropoolregio (Samenwerking Rotterdamse en Haagse regio, MRDH).

 • Wij streven ambtelijke samenwerking met gemeenten na, zoals dat mede door inzet van Onafhankelijk Rijswijk ook tot stand is gekomen met de gemeente Delft.
 • Wij staan open voor meer samenwerking met andere buurgemeenten, zeker als dat betekent dat meer efficiency en kostenreductie voor de burger kan worden bereikt.
 • Onze dienstverlening moet betaalbaar en “dichtbij” blijven voor de Rijswijkse burger.
 • Door de grote mate van verwevenheid in dit drukbevolkte gedeelte van Zuid-Holland, zijn wij voor de vorming van een samenwerkingsverband van alle gemeenten in de Haagse en Rotterdamse regio.
 • Burgers moeten bij plannen op het gebied van bouwen, of zeer ingrijpende verkeersplannen, in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken en gevraagd worden om zitting te nemen in klankbordgroepen of begeleidingscommissies. Het project Haagweg en Hoornbrug, is daar een goed voorbeeld van.
 • Gemeente-brede communicatie over bouw- of ingrijpende verkeersplannen dient tijdig en helder plaats te vinden.
 • Onafhankelijk Rijswijk streeft altijd een sluitende meerjarenbegroting na. Wij zullen dan ook scherp blijven letten op de uitgaven van onze gemeente.
 • Vragen van burgers, aan de gemeente gesteld, moeten snel en adequaat worden beantwoord.
 • Door de gemeente beïnvloedbare lasten dienen voor onze burgers zo laag mogelijk te worden gehouden. Deze lasten moeten op of onder het gemiddelde van de Haaglanden gemeenten liggen.
 • Mensen zonder werk met een gemeentelijke uitkering, zullen bij langdurige werkloosheid moeten worden ingezet voor taken die door gemeente worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend moet hun gezondheid dat toelaten.

Bouwen en wonen

Onafhankelijk Rijswijk is een van de mede-initiatiefnemers van de grote verandering van het kassengebied tussen Rijswijk en Delft, Sion/Haantje. Dit voornemen werd al in 1997 kenbaar gemaakt. Rijswijk is, tegen de voorspelling van velen in, in staat gebleken om in deze moeilijke tijd als een van de weinige gemeenten in Nederland betaalbare en duurzaam uitgevoerde woningen te bouwen en ook te verkopen. Onafhankelijk Rijswijk wil een krachtige en verdere voortzetting van deze ontwikkeling blijven steunen. Het voornemen blijft om – ten miste – 3.500 woningen in “RijswijkBuiten” te bouwen. Rijswijk doet dit ook als bijdrage aan de regionale woningbehoefte.

 • In RijswijkBuiten komen zo veel als mogelijk eengezinswoningen.
 • Woningen dienen financieel bereikbaar te zijn voor Rijswijkse starters en jonge gezinnen, zowel op huur- als ook op koopbasis.
 • De woningen dienen zoveel mogelijk te worden uitgevoerd met een hoge mate van duurzaamheid.
 • Ruime aandacht voor de realisatie van groen en water, zoals kenmerkend voor onze gemeente.
 • Veel aandacht voor de aanleg parkeergelegenheid, bij voorkeur op eigen terrein.
 • Plannen als “Eikelenburg” en de voormalige ERL locatie in Oud-Rijswijk moeten snel worden voltooid.
 • Woningbouwcorporaties hebben de taak om het eigen woningbestand geschikt te maken en te houden voor de – veelal oudere – huurders, met het doel om hen zo lang mogelijk in hun “eigen” vertrouwde woning en woonomgeving te kunnen laten wonen en genieten. De gemeente dient hier op toe te zien.
 • Woningbouwcorporaties moeten tijdig investeren in (groot)onderhoud van hun woningbezit. Ook daar moet door de gemeente zorgvuldig op worden toegezien.
 • Onafhankelijk Rijswijk wil studentenhuisvesting realiseren.
 • Enige terughoudendheid moet worden betracht met het te snel bestemmen van lege kantoorgebouwen tot woonruimte. In elk geval zal er rekening gehouden moeten worden met parkeernormen en mag aanwezige werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld in de Plaspoelpolder het geval is, nooit worden belemmerd vanuit de functie wonen.
 • Met name ouderen zonder auto hebben behoefte aan buurtwinkels. Onafhankelijk Rijswijk bepleit het zo veel als mogelijk in standhouden daarvan.
 • Verdelingspunten ten behoeve van postdistributie mogen in de wijken niet lijden tot overlast door het ontbreken van voorzieningen van gas, licht en water in die voorzieningen. Ook voor het personeel van deze postdistributiepunten is dit onaanvaardbaar.

Verkeer en vervoer

Alle plekken in Rijswijk zijn goed te bereiken door één van de vele openbaarvervoerlijnen. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid per fiets of per auto. Het beleid voor het langzame verkeer, onder meer door aanleggen van geasfalteerde fietspaden, zal krachtig worden voortgezet. Onder regie van de gemeente Rijswijk is het project Haagweg – Hoornbrug opgestert, ter verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid op en rondom de Haagweg. Een en ander gebeurt in samenwerking tussen gemeente Rijswijk, het Rijk, het Stadsgewest en de provincie Zuid-Holland. Alle genoemde partijen dragen financieel bij aan dit project.

 • Doorgaande fietspaden verdienen voorrang om voor asfaltering in aanmerking te komen. Hiervoor kan subsidiegeld beschikbaar worden gesteld door Rijk en/of Stadsgewest of diens opvolger (MRDH).
 • Waar mogelijk dienen rotondes te worden aangelegd, ter vervanging of voorkoming van verkeerslichten.
 • Bij de geplande spoorbaanverdubbeling tussen Den Haag en Rotterdam, zal de dan ontstane mogelijkheid om een halteplaats in RijswijkBuiten mogelijk te maken, op termijn moeten worden benut.
 • Snelle realisatie van de Prinses Beatrixlaan tussen Rijswijk en Delft in 2×2 rijbanen met een brede – voorlopig groene – middenberm. Mogelijk kan daar in de toekomst een trambaan worden aangelegd.
 • Mede op verzoek van de provincie en stadsgewest zullen regionale fietspaden door onze gemeente effectief worden aangesloten op regionale verbindingen.
 • Op termijn is een 2e vaste oeververbinding noodzakelijk in de vorm van een fiets- voetgangersbrug over de Vliet, ter hoogte van de Zuiderweg. Deze is noodzakelijk in de groen-verbindende fietszone tussen Westland, MiddenDelfland, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp.
 • Op korte termijn moet de noordelijke rijbaan (zijde van de Put) van de Generaal Spoorlaan worden aangepast en worden geasfalteerd. Indien mogelijk is een rotonde gewenst op de kruising met de Huis te Landelaan.
 • Onderzocht moet worden of het mogelijk en wenselijk is om de kruising Lindelaan Rembrandtkade uit te voeren als rotonde.
 • Bij de aanleg van de nieuwe weg onder het spoor, tussen de Prinses Beatrixlaan en de Lange Kleiweg wil Onafhankelijk Rijswijk een (gedeeltelijke) rotonde als aansluiting op de Lange Kleiweg. Dit remt de autosnelheid af op de Lange Kleiweg en leidt tot het verder verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.
 • Vanwege de noodzakelijke verbetering van de leefbaarheid en luchtkwaliteit, op en rond de Prinses Beatrixlaan, is langdurig onderhandeld met het Rijk en stadsgewest. Doel: de aanleg van een volwaardige tunnel tussen de A4 tot na de Generaal Spoorlaan voor het doorgaande verkeer van en naar Den Haag. Onafhankelijk Rijswijk wil verder onderhandelen met alle partijen voor een aanvaardbare oplossing.
 • Werkzaamheden, waarbij delen van de gemeente tijdelijk lastiger te bereiken zullen zijn, dienen te allen tijde met de betrokkenen of hun vertegenwoordigers te worden besproken en vastgelegd. Dat geldt voor wijkbewoners, bedrijven en organisaties.

Sport en recreatie

De buitensport is, door ruime investeringen van de gemeente in de afgelopen jaren, in Rijswijk prima toegerust voor hun sportbeoefening. Dat willen wij graag zo houden. Tegelijkertijd kan in de huidige economische situatie slechts een beperkt aantal nieuwe initiatieven worden opgestart. Onafhankelijk Rijswijk zal zich blijven inzetten om sportbeoefening op sporttechnisch en sportveilig onderhouden velden en voorzieningen ook zo optimaal mogelijk te houden, daar waar deze voorzieningen van de gemeente zijn.

 • In het kader van het verbeteren van de recreatiefunctie in het Wilhelminapark wordt, op basis van particulier initiatief, een bescheiden horecapaviljoen voorzien met de daarbij behorende bescheiden uitstraling. (referentie: Knus – Delftse Hout).
 • In onze stadsparken moeten sportieve, recreatieve en educatieve activiteiten, met name op particulier initiatief, mogelijk zijn.
 • Met betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de sportverenigingen willen wij de accommodaties van onze 4 buitensportlocaties zo goed mogelijk op orde houden en waar nodig verbeteren.
 • Als de begroting dit niet toelaat, zullen nieuwe en vervangingsinvesteringen waar mogelijk (sporttechnisch veilig en verantwoord!) worden uitgesteld.
 • Er zal een geschikte locatie moeten worden gezocht voor de op termijn noodzakelijk te vervangen Marimbahal. Onafhankelijk Rijswijk mikt daarbij bij voorkeur op een locatie aan de Lange Kleiweg of in RijswijkBuiten.
 • Kleine, nu niet gesubsidieerde sportverengingen wil Onafhankelijk Rijswijk zo veel mogelijk faciliteren in hun ontplooiingsmogelijkheden.
 • Voor de binnensport moet worden nagedacht over de toekomst en spreiding van de verschillende sportzalen. Hierbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de ontwikkeling van RijswijkBuiten.
 • De kleed- en doucheaccommodatie van de Van Zweeden-sportzaal dient nu op zo kort mogelijke termijn gerenoveerd te worden.
 • Onafhankelijk Rijswijk bepleit een onderzoek in hoeverre door (een) in Rijswijk gevestigde multinational(s) de bereidheid bestaat om een bijdrage te kunnen leveren aan de komst van een nieuwe sporthal.
 • Daar waar mogelijk zal bij herinrichting van het openbaar gebied gelijker tijd gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om extra parkeervoorzieningen voor zowel de fiets als auto te creëren.
 • Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente volop mee blijft werken aan de opheffing van de zogenaamde “veiligheidscirkels”, zoals die bestaan rondom TNO en DSM. 

Groen en groenbeheer

Het Rijswijks groen en onze parken verdienen onze voortdurende zorg. We kunnen er op verschillende wijzen recreëren. Er moet een nadrukkelijk verschil worden gemaakt tussen de – straks – centraal gelegen stadsparken Wilhelminapark, Hoekpolderpark en het Elzenburgerbos enerzijds en de klassieke Landgoederenzone anderzijds:

 • Het Wilhelminapark zal meer benut gaan worden als een echt “stadspark”. Hierin moet ook actieve recreatie een plek krijgen. Een park waar, meer dan nu, naast regionale bezoekers ook de Rijswijkse burger moet kunnen vertoeven en recreëren.
 • Regionale, verbindende fiets- en voetpaden in het groene gebied tussen Midden-Delfland, Wateringen en de Dobbeplas in Nootdorp/Pijnacker, zullen ook in het Rijswijkse Wilhelminapark, Elzenburgerbos en de Hoekpolderpark worden aangelegd. Mede in relatie tot de ontwikkeling van “RijswijkBuiten” is het noodzakelijk om over de Delftse Vliet in de toekomst een 2e fietsvoetgangersbrug te realiseren om deze groene, recreatieve verbinding tussen Midden-Delfland en Dobbeplas mogelijk te maken.
 • De Rijswijkse Landgoederenzone zal zijn voornamelijk klassiek groene karakter moeten behouden en daar waar mogelijk worden versterkt.
 • Op de voormalige sportvelden, eveneens liggend binnen deze landgoederenzone kan, op basis van particulier initiatief, een beperkte golfvoorziening of mogelijk andere sportontwikkelingen plaatsvinden.
 • Groene gebieden behoeven niet altijd te worden behandeld als wandelparken en gazons. Delen van robuuste parken kunnen worden onderhouden op minder intensieve wijze

Onafhankelijk Rijswijk:

 • is voor behoudt van de Schooltuinen;
 • wil deskundige organisaties betrekken bij de ontwikkelingen in onze stadsparken;
 • wil onderzoeken in hoe verre het mogelijk is om een natuurbegraafplaats in Rijswijk mogelijk te maken. 

Onderwijs

Iedereen verdient een eigen plek en positie in onze maatschappij. Goed onderwijs is daarvoor een essentiële voorwaarde. Meedoen en bijblijven is in onze maatschappij een must. Onafhankelijk Rijswijk wil dan ook garant blijven staan voor de aanwezigheid van een verantwoord onderwijsaanbod in Rijswijk. Dit dient plaats te vinden in goed onderhouden gebouwen.

 • De veranderende samenleving kan, wil en moet meer met duurzame schoolgebouwen. Daarom zullen onderwijsvoorzieningen, waar mogelijk, in zogenaamde “brede scholen” worden gerealiseerd en huisvesting moeten kunnen bieden aan meerdere gebruikers zoals kinderopvang; muziekonderwijs; culturele instellingen; sport- en buurtvereniging en een plek voor de wijkagent.
 • Door de decentralisatie van jeugdzorg en invoering van het passend onderwijs kan de gemeente goed de regie voeren en partijen bij elkaar brengen.
 • De natuurtuin en bijbehorende blokhut in het Wilhelminapark, dient een rol te (blijven) spelen op het gebied van natuureducatie.
 • De invoering van het zogenaamd “passend onderwijs” dient vanuit de gemeente zorgvuldig gemonitord te worden.
 • Onafhankelijk Rijswijk wil de Cultuurhistorie in Rijswijk mede veilig te stellen door ook jongeren meer te betrekken bij leuke en leerzame projecten op het gebied van kunst en cultuur in onder meer het museum, schouwburg en Trias.
 • In 2014 treedt de wet op “Passend Onderwijs” in werking. De bestaande samenwerkingsverbanden zullen voor alle leerlingen die extra zorg behoeven, zoals leerlingen met leer- en gedragsproblemen en/of stoornissen, maar ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in overleg met de scholen en de ouders arrangementen samenstellen. Dit moet op een dusdanige wijze plaatsvinden zodat alle leerlingen een aangepast onderwijsaanbod krijgen. De gemeente Rijswijk heeft daarin een regierol.
 • Onafhankelijk Rijswijk zal zich er voor sterk maken dat voor alle leerlingen binnen de gemeente Rijswijk een passend aanbod gerealiseerd wordt.

Inkomen en economie

Sinds vele jaren zijn er in Rijswijk belangrijke (internationale) bedrijven gehuisvest. Bedrijven als Shell; het Europees Octrooibureau; Emerson; Lotto; BMW etc. Deze bedrijven verdienen onze voortdurende aandacht en belangstelling van ons gemeentebestuur. Regelmatige overleggen met het dagelijks bestuur van onze gemeente, behoort daar zeker bij.

 • Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde Rijswijkse economische toekomst. Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. De Plaspoelpolder en het midden- en kleinbedrijf zijn dé banenmotor van Rijswijk. De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten exploiteren. Dat weten zij zelf het beste.
 • De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven en zal dienstverlenend en zo min mogelijk belemmeringen opwerpen bij de komst van nieuwe ondernemers. Onafhankelijk Rijswijk blijft zich inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor ondernemers.
 • De komst van een centrum voor jonge en startende ondernemers in Rijswijk zal krachtig worden nagestreefd. Een fraai voorbeeld van een dergelijk starterscentrum is te vinden in Amsterdam. Ter bevordering van een dergelijk initiatief zal de gemeente voornamelijk facilitair moeten zijn. Er lijken ondernemers geïnteresseerd. De gemeente moet trachten deze interesse om te zetten in een daadwerkelijke komst van zo’n starterscentrum.
 • Er zal, meer dan voorheen, meer energie moeten worden ingezet om eigenaren en beleggers van verouderde kantoorpanden in de Plaspoelpolder te bewegen hun panden weer geschikt te maken voor werkgelegenheid.
 • In bepaalde delen van de Plaspoelpolder staat Onafhankelijk Rijswijk niet afwijzend tegenover omvorming naar andere bestemmingen dan alleen werkgelegenheid. Deze omvorming mag echter nooit de aanwezigheid of ontwikkeling van bestaande of nieuwe werkgelegenheid in gevaar brengen.
 • De Plaspoelpolder dient werkgelegenheidslocatie bij uitstek te blijven.
 • De Rijswijkse middenstand moet, waar mogelijk, kunnen blijven rekenen op faciliteren en ondersteuning door de gemeente Rijswijk.
 • Parkeren bij alle kleine winkelgebieden niet reguleren door betaald parkeren maar door middel van blauwe zones.
 • Winkelgebieden verdienen continue aandacht van de gemeente voor het belang van hun bereikbaarheid, parkeren van auto’s en (brom)fietsen en een goede uitstraling van het openbaar gebied.
 • De ervaringen met de “centrummanagers” van In de Bogaard en Oud-Rijswijk zijn zonder meer positief te noemen. Deze centrummanagers dienen zonder meer behouden te blijven.
 • Onafhankelijk Rijswijk zal zich blijven inzetten om de gemeentelijk beïnvloedbare woonlasten voor de burger zo laag mogelijk te houden. Deze lasten zullen op of onder de gemiddelde lasten van de Haaglanden-gemeenten moeten blijven. Dat is nu ook al het geval. Onafhankelijk Rijswijk wil dat graag zo houden.
 • Niet zichtbare “infrastructuur”zoals rioleringen en kabels en leidingen zullen tijdig dienen te worden vervangen. Onafhankelijk Rijswijk pleit voor versnelde uitvoering van het soms meer dan 70 jaar oude rioolnetwerk in Rijswijk. Ook vragen wij extra aandacht voor het oude netwerk van de openbare verlichting. Bij de uitvoering van dit soort grote operaties zal eventuele aanwezige “grote bomenproblematiek” gelijktijdig moeten worden aangepakt.
 • Onafhankelijk Rijswijk wil een deugdelijk beleid ten aanzien van Horeca-exploitatie. Horeca ondernemers en bezoekers zijn gebaat bij duidelijke afspraken en wet en regelgeving.
 • Het frequente overleg met de BBR zal onverkort worden voortgezet.

Milieu en duurzaamheid

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Dat zullen we ook onverminderd moeten blijven voortzetten.

 • Rijswijk zet het geïmplementeerde duurzaamheidsbeleid krachtig voort.
 • Bij werkzaamheden en diensten, van en door de gemeente, zal de gemeente zich telkens van te voren moeten afvragen of er voldoende aandacht is besteed aan het aspect duurzaamheid.
 • Burgers met vragen over duurzaamheid zullen door de gemeente adequaat moeten worden geholpen. Campagnes van de Rijksoverheid zullen ook via de gemeente worden gemeld.
 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in haar handelen op het gebied van duurzaamheid. Dienstauto’s zullen zo milieuvriendelijk mogelijke brandstoffen gebruiken. Het inkoopbeleid van de gemeente gebeurt op duurzame basis.
 • De gemeente stimuleert bezitters van zowel huur- als koophuizen in ruime mate op het gebied besparing op energielasten en alternatieve energieopwekking.
 • Onafhankelijk Rijswijk wil “groene daken” en “verticale tuinen” stimuleren.
 • Onafhankelijk Rijswijk is voorstander van het stimuleren van fietsgebruik binnen de gemeente.
 • Alle wijken met flats en bovenwoningen worden voorzien van ondergrondse containers.
 • Gerichte aandacht voor het scheiden van afvalstromen.
 • Wie goed zijn afval scheidt, zou daarvoor moeten worden beloond in de vorm van korting op de reinigingsheffing.
 • Waar mogelijk zal de gemeente eventuele gerichte Rijksgelden inzetten voor bewonersinitiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid.
 • Onafhankelijk Rijswijk wil wijkverwarming onderzoeken en, mede op basis van restwarmte van het Rijksdatacenter in de Plaspoelpolder, deze inzetten voor grote flatcomplexen in Steenvoorde.
 • Onafhankelijk Rijswijk is geen voorstander van windenergie (windmolens) op het land, onder andere vanwege de enorme horizonvervuiling.
 • Onafhankelijk Rijswijk is voorstander van zonnepanelen en bewezen technologieën zoals o.a. warmte- koudeopslag.
 • Onafhankelijk Rijswijk is ook voorstander van elektrisch rijden maar vraagt actieve aandacht voor noodzakelijke regelgeving. Dit moet, onder andere in samenspraak met bewonersverenigingen en woningcorporaties, goed worden geregeld om chaos, zoals in sommige gemeenten al is ontstaan, te voorkomen.
 • Veel afval is in principe geschikt als grondstof voor hergebruik. De ontwikkeling van een eenduidig en op kostenbeheersing georganiseerd regionaal vuilinzameling- en verwerkingsbeleid, dient krachtig te worden voortgezet. Onder andere hierdoor kunnen de tarieven van de afvalstoffenheffing nog verder omlaag.

Zorg en samenleving

Onafhankelijk Rijswijk is van mening dat er meer dan normale aandacht aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hieronder vermelde zaken dient te worden gegeven. Het Rijk heeft “kort door de bocht” bestaande structuren aangetast en deze vervolgens met minder geld naar gemeenten overgeheveld. Er zullen voldoende “monitoringsmomenten” moeten komen om de ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen. Bij dreigende problemen zal het beleid tijdig dienen te worden bijgesteld en in overleg moeten worden getreden met de Rijksoverheid.

 • Zorg/WMO: De Rijksmiddelen voor AWBZ en Jeugdzorg gaan naar de gemeenten en worden volledig aangewend voor de WMO- en Jeugdzorg taken. Door een samenvoeging van de overgehevelde AWBZ-taken en de huidige WMO-taken zullen de uitgaven van de gemeente aan zorgbureaucratie en overhead verminderen. Onafhankelijk Rijswijk wil dat dit leidt tot minder uitgaven van de gemeente aan zorgbureaucratie en overhead.
 • Jeugd: Onafhankelijk Rijswijk wil af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke en opvoedingsproblemen een onnodige medische component krijgen. Door tijdig in te grijpen en verbindingen te leggen met andere levensdomeinen (zoals school en sociaal netwerk) verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van het kind en een gezin, maar bespaart het de samenleving ook geld.
 • Ouderen: Ouderen en mensen met een functionele beperking dienen zoveel als mogelijk in hun eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen. Naast wettelijke regelgeving dienen instanties als woningcorporaties, zorginstellingen maar ook de gemeente zoveel als mogelijk hun medewerking te verlenen. Onafhankelijk Rijswijk bepleit de terugkeer van de “ouderwetse” wijkverpleegster.
 • Cultuur: Onafhankelijk Rijswijk vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Een goed cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van Rijswijk. Onafhankelijk Rijswijk wil dat er in gezamenlijkheid blijvende aandacht moet zijn voor de cultuurhistorie van Rijswijk.
 • Samenleving: Onafhankelijk Rijswijk blijft streven naar een gemeente waarin het voor al onze burgers goed wonen, werken en recreëren blijft. Een gemeente die zich kenmerkt als een groene gemeente; een gemeente met een ruim voorzieningenniveau, ook waar het gaat om sport en cultuur, een gemeente die goed bereikbaar is en blijft, een gemeente met een hoog arbeidsaanbod. Een gemeente vooral, die er wil zijn voor al haar burgers, een gemeente die duidelijke besluiten neemt en daarover tijdig en goed met alle burgers wil communiceren.

Het oude stadhuis

Onafhankelijk Rijswijk heeft een speciale dossierpagina ingericht over de oude stadhuis-locatie.

©2014 - Onafhankelijk Rijswijk - Ontwerp door JDezine.nl