“GROF-VUIL”

Rijswijk, 2 oktober 2013

Gemeenteraadslid Braam probeerde gisteravond in de Rijsijkse gemeenteraad podium te krijgen om wethouder Dick Jense (Onafhankelijk Rijswijk) met een motie van wantrouwen weg te sturen. Braam betichtte Jense van het achter houden van informatie over het AVALEX-voorstel om de burger te laten betalen voor het aan huis ophalen van het grof-vuil. Ook verweet hij Jense dat deze onder druk van de publieke opinie van gedachten is veranderd en zich ook nog eens verschuilde achter het standpunt van het college van burgemeester en wethouders.
Jense fileerde het betoog van de heer Braam onbarmhartig. Jense verweet Braam slechts “podium te willen krijgen ten koste van anderen.” Ook verwees Jense daarbij naar de gewijzigde begroting 2013 waarin dat voorstel al werd aangekondigd en las voor uit de notulen van een commissievergadering van mei j.l. in de Rijswijkse gemeenteraad. In die notulen geeft Jense klip en klaar aan niets voor het voorstel te voelen. “De heer Braam was in die vergadering overigens niet aanwezig, maar had zich blijkbaar de inhoud van het verslag onvoldoende eigen gemaakt.” Braam diende 3 moties in, waarin hij staande het debat er 2 introk en 1 over tarieven wel indiende. Deze werd door Jense namens b&w als “ontijdig” ontraden en deze motie haalde het met 6 voor en 21 stemmen tegen dus ook niet. Volgens Groen Links had de “actie”van dhr Braam niets van doen met het onderwerp grof-vuil, maar alles met ruzie willen uitvechten met zijn voormalige fractie. Onafhankelijk Rijswijk liet zich echter niet uit de tent lokken.

Onafhankelijk Rijswijk