Geen bericht van Koeijvoets, censuur Feel Good Radio duurt voort

Ondanks dat er dagelijks nieuwe berichten verschijnen op het nieuwsplatform van Feel Good Radio-eigenaar Joey Koeijvoets en SOR-voorzitter Peter de Jong, is Onafhankelijk Rijswijk nog altijd niet in de gelegenheid om te reageren op die berichten. Het bestuur van de vereniging stuurde Koeijvoets (in zijn opmerkelijk gemengde rol als hoofdredacteur, zender-coördinator en eigenaar van Feel Good Radio) afgelopen donderdag 9 november een e-mailbericht met het verzoek om de censuur abrupt te beëindigen. Op dat verzoek heeft de vereniging Onafhankelijk Rijswijk tot nu toe nog geen reactie ontvangen.

Eerder werden al reacties van Onafhankelijk Rijswijk op de Facebook-pagina van Feel Good Radio / Stichting Omroep Rijswijk verwijderd. De censuur van de medewerkers van de lokale Rijswijkse omroep lijkt nu verder te gaan dan alleen het blokkeren van leden van bestuur en fractie van Onafhankelijk Rijswijk. Nieuwsberichten waarin Onafhankelijk Rijswijk een belangrijke rol speelt, zoals de motie rondom betaald parkeren in Oud Rijswijk afgelopen week, krijgen van Koeijvoets en zijn redactie geen vermelding onder de noemer ‘Rijswijk Kiest’. Overigens ondanks dat de tekst van het artikel nagenoeg integraal (maar niet zonder tekstfouten) van de website van Onafhankelijk Rijswijk is gekopieerd. Inmiddels meldden zich bij Onafhankelijk Rijswijk ook andere Rijswijkers, die door Feel Good Radio het zwijgen zijn opgelegd in de commentaar-secties van Feel Good Radio, de Rijswijkse lokale omroep.

We dringen er bij het bestuur van de gemeente Rijswijk op aan om een abrupt einde te maken aan de censuur-praktijken van de omroep-exploitanten die (naar alle waarschijnlijkheid) Onafhankelijk Rijswijk liever zien verdwijnen, omdat de partij op dit moment diepgravend onderzoek doet naar het financiële reilen en zeilen van de lokale omroep. In navolging op een eerder verzoek in juni 2017, heeft de vereniging Onafhankelijk Rijswijk wederom een handhavingsverzoek ingediend bij het Commissariaat van de Media over gedragingen van deze omroep.

Bezuinigingen zorg onvermijdelijk - Onafhankelijk Rijswijk

Reageer voor 30 november en krijg €100,- terug van de gemeente!

U leest het goed, en nee, dit is geen klik-beet. Woon je in Rijswijk en heb je in 2015 én in 2016 het volledig eigen risico voor zorgkosten betaald? Dan keert de gemeente €100,- euro aan je uit, als je vóór 30 november 2017 dit formulier hebt ingevuld en ingediend. Dus zorg dat je op tijd bent!

Onafhankelijk Rijswijk ontdekte deze ‘tussen de regels door verstopte’ regeling afgelopen week. Als sinds 1 augustus 2017 is in Rijswijk een regeling van kracht, die Rijswijkers een tegemoetkoming biedt in de kosten van zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Althans, niet ALLEEN voor chronisch zieken en gehandicapten, al lijkt het uit de teksten wel zo. De regeling luidt namelijk als volgt:

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet iemand een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben voor bijvoorbeeld individuele begeleiding, dagbesteding, dagopvang, beschermd wonen of hulp bij het huishouden en een eigen bijdrage betalen. Wie een geldige indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft en hiervoor een eigen bijdrage betaalt, komt eveneens in aanmerking. Dat geldt ook voor inwoners die kunnen aantonen dat ze de verplichte eigen bijdrage van de zorgverzekering de afgelopen twee jaar hebben overschreden.

De gekozen formulering is erg onduidelijk. In eerste instantie lijkt de regeling alleen te gaan over chronisch zieken en gehandicapten. Onafhankelijk Rijswijk wees wethouder Björn Lugthart op de onduidelijke formulering op de gemeentelijke website. Lugthart zegde verbetering toe, en zal de teksten op korte termijn verduidelijken.

Oud Rijswijk - Onafhankelijk Rijswijk

OR-motie gratis parkeren Oud Rijswijk aangenomen

Goed nieuws voor de middenstand in Oud Rijswijk: tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017 is de motie van Onafhankelijk Rijswijk voor gratis parkeren in Oud Rijswijk aangenomen. Dat betekent dat op de kortst mogelijke termijn in Oud Rijswijk dezelfde regels zullen gelden als in andere winkelgebieden in Rijswijk, met uitzondering van de Bogaard.

De motie kwam afgelopen donderdag in stemming, tegen de zin van wethouder Van Hemert (VVD). Van Hemert had de motie liever willen aanhouden tot de evaluatie – na de verkiezingen in 2018. Die wens van de wethouder vond afgelopen dinsdag (7 november 2017) onvoldoende steun in de raad, waardoor de motie gisteren toch in stemming kwam. In de gemeenteraad stemden 14 mensen vóór de motie, 13 stemden tegen. Daarmee werd de motie aangenomen.

 

Bijgewerkt – Onafhankelijk Rijswijk gecensureerd op Facebook door Feel Good Radio

Vanmiddag hebben we gereageerd op een bericht van mevrouw Van der Horst onder een Facebook bericht van Feel Good Radio omtrent het kort geding dat werd aangespannen door Feel Good Radio eigenaar Joey Koeijvoets tegen Onafhankelijk Rijswijk. Bedroefd hebben we vastgesteld dat onze reactie gericht aan mevrouw Van der Horst onder het bericht van Feel Good Radio met de titel “Rechtbank veroordeelt Onafhankelijk Rijswijk tot rectificatie” door de beheerder van de Facebookpagina van de omroep verwijderd is. Ook zijn Onafhankelijk Rijswijk en enkele bestuurders en fractieleden op moment van schrijven niet langer in de mogelijkheid om te reageren op enig bericht dat door Feel Good Radio wordt gepubliceerd op Facebook. Wij zijn bedroefd om te moeten vaststellen dat de Rijswijkse lokale omroep, die nota bene van de gemeenteraad (onder bezwaar van Onafhankelijk Rijswijk) een actieve rol kreeg in de verslaglegging rondom de verkiezingen, op deze manier met haar journalistieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden omgaat. Wij hebben een dringende oproep gedaan aan de hoofdredacteur en zendercoördinator van Feel Good Radio, Joey Koeijvoets, om ons de toegang tot het nieuwsplatform te verlenen. We hebben deze oproep ook per mail verzonden naar de redactie van Feel Good Radio. We zien dan ook uit naar een reactie.

Ook treft u hier integraal nogmaals de (strekking van de) reactie aan mevrouw Van der Horst aan:

Geachte mevrouw Van der Horst, we zullen verder niet inhoudelijk ingaan op de strekking van het vonnis, noch op de eerlijkheid van de omroep. Uw opmerking dat het college alles onderzocht heeft, is feitelijk onjuist. Sterker nog: onlangs meldde het Commissariaat van de Media aan ons dat het juist de taak van de gemeente was om inhoudelijke financiële toetsing uit te voeren. Ook is ons inmiddels duidelijk geworden dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp deze inhoudelijke financiële toetsing wel uitvoert. Van een controlerend orgaan is op dit moment zeker geen sprake. We zullen onze inhoudelijke onderzoeksresultaten ten aanzien van de gang van zaken binnenkort finaliseren en toesturen aan de gemeenteraden van Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp.

Hieronder vindt u screenshots van het bericht, zoals dit voor de vereniging Onafhankelijk Rijswijk en enkele van haar bestuursleden op dit moment zichtbaar is. Duidelijk is dat de mogelijkheid om te reageren voor onze vereniging en bestuurders is geblokkeerd.

 

 

UPDATE 8 november 2017 (20:34): Ook een laatste poging van secretaris Rob Korbijn (die tot 20:33 vanavond nog wel berichten kon plaatsen) om een publieke reactie aan mevrouw van der Horst te geven, is door de beheerder van Feel Good Radio om 20:34 verwijderd.

 

 

UPDATE 9 november 2017: Onafhankelijk Rijswijk heeft de navolgende klacht ingediend bij de burgemeester van Rijswijk.

Onafhankelijk Rijswijk

Rijswijk, 9 november 2017

Betreft: Onafhankelijk Rijswijk op Facebook gecensureerd door Feel Good Radio / Stichting Omroep Rijswijk

Geachte burgemeester,

Hoogstwaarschijnlijk zult u thans geïnformeerd zijn dat de Vereniging Onafhankelijk Rijswijk op 8 november j.l. door de rechtbank is gesommeerd om de door de heer Koeijvoets (eigenaar van de commerciële onderneming Feel Good Radio) gewraakte teksten van de website en Facebook-pagina van onze vereniging te verwijderen. Conform het vonnis heeft de VOR de teksten ook terstond verwijderd. Ook eist het vonnis van ons de publicatie van een rectificatie. Los van dit vonnis zetten wij het onderzoek naar de gang van zaken rondom de subsidieverstrekking en het handelen van de betrokken organisaties (waaronder de gemeente Rijswijk) voort. Ook zal uw college en de raad door Onafhankelijk Rijswijk op korte termijn worden geïnformeerd over onze feitelijke bevindingen. Die bevindingen zullen voorshands ook worden voorgelegd aan Koeijvoets c.s. met het oog op wederhoor.

Dat dit vonnis voor sommigen ‘koren op de molen’ is, mag geen verrassing heten. Dat betekent echter niet dat, zoals de omroep het in haar publicaties heeft verwoord, “er geen bewijs is geleverd” voor de verdachtmakingen. Sterker nog: tijdens de behandeling van de zaak heeft de rechter ook benadrukt daarover geen uitspraken te doen, alsmede benadrukt dat er op basis van de door ons aangedragen feiten een sfeer van verdachtmaking blijft bestaan, die met een gerechtelijke uitspraak in dit kort geding niet wordt weggenomen. Het daaropvolgende vonnis weerspiegelt de terughoudendheid van de rechtbank ten aanzien van de inhoud. Te meer een reden om onze onderzoeksactiviteiten te intensiveren. Ook overwegen wij in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis.

Ernstiger vinden wij het feit dat Feel Good Radio, als commercieel vertegenwoordiger van de Stichting Omroep Rijswijk, het blijkbaar noodzakelijk vindt en tot haar bevoegdheid acht om onze publieke reacties op het (middels gemeentelijke subsidie gefinancierde) nieuwsplatform te verwijderen. Deze vaststelling deden wij op woensdagmiddag 8 november. Daarnaast zijn bestuurders en fractieleden van Onafhankelijk Rijswijk sinds gisteren niet meer in de mogelijkheid om met anderen in contact te treden en/of publiekelijk te reageren op lokaal nieuws. Zij zijn geblokkeerd op de Facebook-pagina van Feel Good Radio. Deze blokkade is op moment van schrijven nog altijd van kracht. Deze vorm van uitsluiting door Feel Good Radio vinden wij ongepast, neerbuigend richting de Rijswijkse gemeenschap en dient wat ons betreft door het openbaar bestuur te worden verworpen. De feitelijke gang van zaken hebben wij beschreven op onze website: http://www.onafhankelijkrijswijk.nl/nieuws/onafhankelijk-rijswijk-gecensureerd-op-facebook-feel-good-radio/. Op onze Facebook-pagina melden zich inmiddels de eerste Rijswijkers die ook door de organisaties SOR / Feel Good Radio worden gecensureerd.

Ook heeft de onderneming Feel Good Radio het voor haar dienstbaar geformuleerde nieuwsbericht ‘vastgemaakt’ aan de bovenzijde van haar Facebook-pagina, blijkens het ‘punaise’ icoontje bij het nieuwsbericht (zie bijgevoegde afbeelding). Uit een dergelijke handelswijze leiden wij af, dat de omroep graag benadrukt welke importantie zij toekent aan dit bericht. Ook deze handelswijze van Feel Good Radio is ver buiten alle normen en waarden, in het bijzonder voor een organisatie die in de positie verkeert om de publieke opinie in sterke mate te beïnvloeden, en dat in dit geval feitelijk ook doet.

De commerciële organisatie Feel Good Radio wordt door de Stichting Omroep Rijswijk ingehuurd om, op verzoek van de gemeente Rijswijk, (onder andere) de verkiezingen in Rijswijk te promoten en te ondersteunen. Al eerder werd door Onafhankelijk Rijswijk het inschakelen van deze partij ter promotie van de gemeenteraadsverkiezingen in twijfel getrokken. Dit vanwege aantoonbare feiten m.b.t. selectieve berichtgeving en de onzorgvuldige omgang met de werkelijkheid. De zich nu ontvouwende handelswijze rechtvaardigt en versterkt die twijfel. Deze gang van zaken indachtig, vragen we u daarom dit besluit opnieuw in overweging te nemen.

Wij zullen een onderbouwde klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek, en bij die organen die dienen te oordelen over het al dan niet integer handelen van een regionale omroep, waaronder het Commissariaat van de Media.

Hoogachtend,

Namens Onafhankelijk Rijswijk

Dick Jense sr

Cc. Leden gemeenteraad, via griffie en IBABS

NB: een directe link naar het vonnis van de Rechtbank Den Haag: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12864&showbutton=true&keyword=539432

Rechtbank oordeelt: publicaties over Feel Good Radio zijn onrechtmatig

De voorzieningenrechter in Den Haag is van oordeel dat de uitlatingen van Onafhankelijk Rijswijk over de eigenaar van Feel Good Radio, Joey Koeijvoets, onrechtmatig zijn. De rechter vordert dat Onafhankelijk Rijswijk de gewraakte artikelen verwijdert van de eigen website en Facebook-pagina en een rectificatie plaatst.

De rechter is van mening dat de SOR en Feel Good Radio twee verschillende entiteiten zijn, terwijl Onafhankelijk Rijswijk betoogde dat de twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en administratief door elkaar gebruikt worden. Ook vond het argument dat het contract met de productiemaatschappij van Koeijvoets gesloten werd door het bestuur van de SOR, waar Koeijvoets zelf inzat, geen gehoor. Tenslotte oordeelde de rechter ook dat SOR, en niet het bedrijf van Koeijvoets, de gebruiker was van de studio in Rijswijk, iets wat Onafhankelijk Rijswijk overigens nooit heeft betwist in haar schriftelijk verweer en pleidooi in de rechtszaal. Het vonnis oordeelt overigens dat Jense sr. en Jense jr. op persoonlijke titel niets te verwijten valt.

Onafhankelijk Rijswijk voorzitter Dick Jense jr. in reactie op het vonnis: “We betreuren uiteraard het feit dat de rechtbank onze zienswijze niet deelt. Daar wil ik het voor wat betreft de inhoud van het vonnis bij laten, omdat we met een advocaat overleggen over een hoger beroep. Het laat onverlet dat er bewijsmateriaal is aangevoerd, wat in een publiekrechtelijk dossier tot de nodige vragen zal leiden. We zullen dit dossier dan ook nogmaals langs andere, voor ons klaarblijkelijk meer begaanbare wegen, bij de politiek aanbrengen. Zoals de rechter tijdens de behandeling van het kort geding op 25 oktober al benadrukte: er blijft een sfeer van verdachtmaking hangen die met deze uitspraak niet wordt weggenomen. Het vonnis stelt ons niet in de gelegenheid om te wachten op de uitkomst van een mogelijk hoger beroep, alvorens een rectificatie te plaatsen.”

Winkelcentrum Oud Rijswijk - Onafhankelijk Rijswijk

Dick Jense: “eerste uur gratis parkeren in Oud-Rijswijk”

Gisteren vondt de begrotingsbehandeling 2018 plaats in de Rijswijkse gemeenteraad. Onafhankelijk Rijswijk maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor het eerste uur gratis parkeren in Oud-Rijswijk.

Fractievoorzitter Dick Jense was helder:

Elders zijn de winkeliers in Rijswijk tegemoetgekomen met het eerste uur gratis parkeren. Er is sprake van onterechte achterstelling van de middenstand in Oud-Rijswijk. Het betaald parkeren handhaven ‘omdat het altijd al betaald parkeren was‘, is een flutargument.

Jense zei een motie in te dienen om dit voor elkaar te krijgen. Wethouder Van Hemert (VVD) vroeg Jense om de motie aan te houden tot de evaluatie van het parkeerbeleid. Omdat Van Hemert elders wel tussentijdse aanpassingen op zijn beleid heeft gerealiseerd, vond Jense dit geen goed idee. Aanstaande donderdag zal de motie worden ingediend. De motie werd mede ondertekend door PvdA, CDA en BvR.

Vragen over mogelijk instortingsgevaar Rijswijkse (publieke) gebouwen

Na het instorten van een parkeergarage in Eindhoven, is inmiddels duidelijk dat er (openbare) gebouwen zijn die op dezelfde technische wijze zijn ontworpen en uitgevoerd. De Vereniging Nederlandse Constructeurs (VNC) schat het aantal gebouwen met een vergelijkbare constructie op enkele honderden. Inmiddels zijn enkele (openbare) gebouwen gesloten en vindt nu onderzoek naar de technische deugdelijkheid van die gebouwen plaats. Diverse kranten melden dat honderden gebouwen onder de loep genomen dienen te worden. Inmiddels wordt duidelijk dat dit maar goed is ook.

Onafhankelijk Rijswijk wil duidelijkheid van het college welke gebouwen in Rijswijk mogelijk gevaarlijk zijn door vergelijkbare fouten in de constructie.

Rijswijk, 22 oktober 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk

Art. 42 vragen op basis van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Rijswijk.

‘Na het instorten van een Parkeergarage in Eindhoven, d.d. 29 mei 2017, is inmiddels duidelijk dat er tientallen (openbare) gebouwen zijn die op dezelfde technische wijze zijn ontworpen en uitgevoerd. De Vereniging Nederlandse Constructeurs (VNC) schat het aantal gebouwen met zogenaamde Breedplaatvloeren op enkele honderden. Inmiddels zijn enkele (openbare) gebouwen gesloten en vindt nu onderzoek naar de technische deugdelijkheid van die gebouwen plaats. De Volkskrant weet te melden dat het met name gaat om gebouwen die na 1999 zijn gebouwd.’

Op basis van bovenstaande stelt fractie Onafhankelijk Rijswijk de navolgende vragen.

  1. Is het college op de hoogte van bovenstaande informatie?
  2. Is bij het college bekend of er ook in Rijswijk gebouwen zijn gebouwd waarbij sprake is van de toepassing van een dergelijke constructie? Zo ja, welke gebouwen betreft dit?
  3. Als dit nog niet bekend is bij uw college, hoe komt dit en bent u dan bereid om ten spoedigste dit te inventariseren? Zo ja, op welke termijn?
  4. Wilt u voren genoemde inventarisatie ook doen bij niet openbare gebouwen? Indien niet, waarom niet? Zo ja, welke aanpak hanteert u en op welke termijn?
  5. Genoemd wordt dat het gevonden mankement (constructiefout) “vooral voorkomt bij gebouwen van na 1999”. Dat “vooral” sluit niet uit dat ook daarvoor al sprake kan zijn van deze constructiefout. Beschikt de gemeente Rijswijk over voldoende bouwkundige informatie dat risico’s op instortingsgevaar van (openbare) bouwwerken, ten gevolge van de nu bekend geworden constructiefout, kan worden vastgesteld; cq kan worden uitgesloten?
  6. Op welke wijze informeert u eigenaren en gebruikers van mogelijke risicovolle bouwwerken met voornoemde constructie en welke rol kan of moet de gemeente verder ondernemen?

Dick Jense
W. Dijkhuizen

Download de vragen in iBabs (site = rijswijk, gebruikersnaam en wachtwoord = burger)

Rectificatie van de vereniging Onafhankelijk Rijswijk

Op last van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag plaatsen wij de navolgende rectificatie.

In diverse media hebben wij in de periode juni t/m september 2017 uitlatingen gedaan waaruit zou volgen dat Feel Good Radio misbruik maakt van door de gemeente Rijswijk verstrekte subsidies voor de Stichting Omroep Rijswijk. Daardoor kan de indruk zijn ontstaan dat Feel Good Radio, in het bijzonder de heer Koeijvoets, zich schuldig zou hebben gemaakt aan misbruik van gemeenschapsgeld. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft in zijn vonnis in kort geding van 8 november 2017 geoordeeld dat deze uitlatingen onrechtmatig zijn jegens de heer Koeijvoets, handelend onder de naam Feel Good Radio en dat de VOR zich van deze beschuldiging had behoren te onthouden. Wij beschikken immers niet over zodanige feiten of gegevens dat deze uitlatingen gerechtvaardigd zijn. De voorzieningenrechter heeft ons opgedragen deze uitlatingen in te trekken, aan welke opdracht wij hierbij voldoen.

Beter woningaanbod voor ouderen in Rijswijk

Er is een te beperkt passend aanbod van woningen voor ouderen, waardoor ouderen veelal in eengezinswoningen blijven wonen terwijl hun woonwensen veranderen. Daardoor stagneert ook de doorstroming van (jonge) gezinnen naar deze woningen. Ook vereenzamen ouderen in te grote woningen en blijven zij zitten met woonlasten die niet langer passen bij hun inkomensniveau.

Samen met het CDA en de PvdA diende Onafhankelijk Rijswijk daarom in afgelopen juli een verzoek in bij het college om met een voorstel aan de raad te komen waarin zowel de ontwikkeling van moderne woon-zorgconcepten wordt meegenomen als een bespiegeling op de rol die de gemeente als aanjager kan spelen.