Uitkomsten WOB-verzoek: donkere wolken boven de SOR / FeelGood Radio

We hebben de afgelopen weken de nodige kritische vragen gesteld, en daarom ook (terecht en onterecht) de nodige kritische vragen teruggekregen. Laten we daarom één ding duidelijk vooropstellen: het is niet ons doel om de lokale radio kapot te maken, maar het is ons doel om lokale radio financieel en beleidsmatig gezond te maken, gemaakt vóór en dóór Rijswijkers. Sterker nog: fractievoorzitter Dick Jense stond mede aan de basis van de SOR. Des te meer rechtvaardigt dat onze inspanning om de onderste steen boven te krijgen in de huidige obscure gang van zaken.

Op 25 augustus 2017 hebben we van de gemeente Rijswijk een 228 pagina’s tellend dossier ontvangen omtrent de subsidieaanvraag van Stichting Omroep Rijswijk (FeelGood Radio). We hebben dat dossier uitgebreid doorgelicht, en een reconstructie kunnen maken van de gang van zaken. Daaruit blijkt dat dit vol misstanden en onjuistheden zit. Dat is op te delen in twee delen: de verantwoordelijkheid van de gemeente rondom de benoeming van de lokale omroep en subsidie-toekenning aan de ene kant, en het handelen van de Stichting Omroep Rijswijk / FeelGood Media (de eenmanszaak van Joey Koeijvoets, eigenaar van het merk FeelGood Radio) aan de andere kant.

Laten we beginnen met een korte opsomming van onze belangrijkste bevindingen. Let wel: dit betreft alleen de bevindingen die op basis van feitenmateriaal uit de voorhanden stukken en andere openbare bronnen valt te herleiden.

Hier het ‘korte’ lijstje – heb je interesse in de uitgebreide toelichting en de bewijsvoering, lees dan daaronder verder:

 • Het bestuur van de SOR rommelde in 2015 met de lijst van mensen, waarmee zij een beeld wilden schetsen van ‘lokale inbedding’ wat positiever lijkt dan het in werkelijkheid is;
 • Het college heeft de gemeenteraad aantoonbaar onvolledig en onjuist over misstanden in het proces van toewijzing geïnformeerd;
 • Het college handhaaft de afspraken over verantwoording die worden benadrukt in de subsidiebeschikking, niet of nauwelijks.
 • De SOR brengt kosten in rekening die niet worden gemaakt en/of waarvan de hoogte in de begroting aantoonbaar buitenproportioneel zijn opgeblazen.
 • De SOR maakt de begroting en verantwoording zo, dat deze niet met elkaar te vergelijken / niet toetsbaar zijn.
 • De SOR voert buitenproportioneel hoge kosten op voor stagiairs.
 • FeelGood Media / SOR huurt formeel een studio in Rijswijk, maar de zender-aansluiting is hier nooit gerealiseerd. Toch wordt de gemeente ook nog eens een fors huurbedrag in rekening gebracht voor een theoretisch ‘onbekende’ zenderlocatie.
 • FeelGood Media kreeg in 2014 van de Belgische toezichthouder een uitzendverbod vanwege illegaal uitzenden vanuit België en verstoren van luchtvaartfrequenties.

De uitgebreide onderbouwing

Zoals gezegd onderzochten we de zaak in twee contexten: de verantwoordelijkheid van de gemeente rondom de subsidieaanvraag en het handhaven van de subsidieregeling enerzijds, en de praktijken van de SOR / FeelGood Radio anderzijds.

Gemeente Rijswijk

Uit de documenten kunnen we reconstrueren dat er veel fouten zijn gemaakt aan de kant van de gemeente in de behandeling van de subsidieaanvraag. Daarover de volgende punten:

 • Er is door de aanvrager Stichting Omroep Rijswijk (SOR) gerommeld met het opstellen van het programmabeleidbepalende orgaan (PBO). Daarop stonden mensen zonder dat ze het zelf wisten, daarop zijn organisaties vermeld zonder dat de organisaties daarvan afwisten of dat als organisatie steunden en daaruit zijn mensen vertrokken omdat er niet naar ze werd geluisterd door de hoofdredacteur van het station (Joey Koeijvoets). Daarnaast zitten de meesten hierin op persoonlijke titel en geven zij aan geen organisatie maar een sector te vertegenwoordigen, terwijl de lijst met organisaties juist door de gemeente is gebruikt voor de kwalificatie “bestaande lokale inbedding”. In de praktijk noemt men dat misleidende informatie.
 • Het college heeft de gemeenteraad onvoldoende en onjuist geïnformeerd over de feitelijke gang van zaken rondom de subsidieaanvraag en de aanwijzing voor een lokale publieke omroep.
  • Het Commissariaat van de Media (CvdM) heeft begin 2016 de gemeente op de vingers getikt vanwege “onzorgvuldigheid” bij de beoordeling van de aanvragen voor toewijzing van de lokale omroep. Midvliet en SuperFM gaven in december 2015 al aan samen te willen werken (zo staat ook in de raadsstukken) maar in de beantwoording aan het CvdM in november 2016 schrijft het college dat geen van de partijen wenst samen te werken. Dat is aantoonbaar feitelijk onjuist.
  • De gemeente heeft van het CvdM het verzoek gekregen de representativiteit van het PBO de toetsen. De gemeente stuurt vervolgens een mailtje naar de secretaris van het PBO van de SOR met daarin de vraag of ‘iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht’. Dat is geen toets van representativiteit: dat is de slager vragen om z’n eigen vlees te keuren. Opmerkelijk is ook dat die ‘representativiteits-toets’ niet wordt gedaan bij de PBO’s voor Midvliet en SuperFM.
  • In de eerder genoemde brief maakt het CvdM melding van malversaties rondom het vermelden van personen op de PBO-lijst, die daar niets mee te maken willen hebben. Uit de stukken blijkt dat het college daarvan op de hoogte was. Uit de stukken blijkt niet dat het college hier enige consequenties aan verbonden heeft. Uit de stukken blijkt ook niet dat het college de gemeenteraad hierover onverwijld informeert. Uit de stukken blijkt tegelijkertijd dat het college haar toewijzings-advies omtrent de SOR richting het CvdM handhaaft.
  • In Wassenaar werd een aanvraag van dezelfde bestuurders (onder de noemer Stichting Omroep Wassenaar) afgewezen in verband met gerommel met een PBO. De gemeente heeft verzuimd de raad te melden dat dit dezelfde aanvragers betrof.
  • Naar aanleiding van gesprekken met veel betrokkenen concluderen we dat de gemeente door meerdere mensen in individuele gesprekken met de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren op de hoogte is gebracht van de twijfelachtige gang van zaken rondom het PBO van de SOR. Van deze gesprekken zijn (vanwege het ontbreken daarvan in de opgevraagde stukken) geen annotaties gemaakt, noch is de gemeenteraad daarover geïnformeerd.
  • Uit de stukken blijkt dat de gemeente een inhoudelijke beoordeling heeft verricht van alleen de aanvraag van de SOR – ondanks dat zij in hun advies aan de raad ook de aanvraag van Midvliet FM representatief achtten;
 • De gemeente handhaaft de in de subsidie-beschikking gestelde verantwoordingseisen op gebrekkige wijze. De gemeente eist in haar subsidie-beschikking aan de SOR o.a. een verslag van realisatie van de voor het betreffende subsidiejaar voorgenomen activiteiten, dit wordt in de aan ons verstrekte stukken over de jaren 2015 en 2016 niet aangetroffen (enerzijds is de beschrijving uitermate gebrekkig te noemen, anderzijds is er van een verslag van realisatie geen sprake). Toch gaat er jaarlijks een gestandaardiseerde brief uit met de strekking dat “de uitkomsten van deze toetsingen geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen over het door u over het jaar 2015 gevoerde financiële beheer en de door uw instelling gerealiseerde activiteiten”. Onafhankelijk Rijswijk heeft naar aanleiding van de gebrekkige verantwoording, gerichte twijfels over de kwaliteit en diepgang van voornoemde “toetsingen”.

Stichting Omroep Rijswijk (SOR) / FeelGood Radio

Ook in de ontvangen stukken zaten beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen van de SOR / FeelGood Radio. Ook daarin hebben we feitelijk bewijs aangetroffen van malversaties door de SOR / FeelGood Radio.

 • De SOR brengt kosten in rekening die niet worden gemaakt en/of waarvan de hoogte in de begroting extreem zijn opgeblazen.
  • In alle begrotingen zijn kosten voor de OLON Mediahub opgenomen (ter referentie: in de meerjarenbegroting 2016-2020 wordt door de SOR €2400,- per jaargenoemd). Echter is het gebruik van de Mediahub voor de SOR geheel gratis, aangezien in het beleidsplan van de SOR/FeelGood Radio staat opgenomen dat zij een voor OLON geregistreerde streekomroep zijn : “Voor ‘streekomroepen’ is het gebruik van de OLON MediaHub in 2015 en 2016 geheel gratis, dat wil zeggen voor omroepen die reeds voldoen aan de criteria van het bieden van een “Lokaal Toereikend Media-Aanbod” conform het OLON/ VNG-convenant, of die een formele intentieovereenkomst hebben om samen één streekomroep te gaan vormen op basis van een plan (zie: olon.nlhttp://www.olon.nl/pagina-wide/1075298597
  • De kosten voor het OLON-lidmaatschap worden opgevoerd ter hoogte van €3660,-. Echter bedragen de werkelijke kosten van dit lidmaatschap (peiljaar 2016) €430,- + €0,00565 per inwoner = ongeveer €725,-. – http://www.olon.nl/pagina/1710266974
  • De kosten voor WNC nieuws worden jaarlijks opgevoerd ter hoogte van €3550,- maar bedragen in werkelijkheid €700,- per jaar. – http://www.worldnewscompany.com/?page_id=12De SOR noemt in de vooraf ingediende begroting voor subsidieaanvraag andere posten dan in de jaarrekening ter verantwoording. Op die manier wordt het de lezer onmogelijk gemaakt om een relatie te leggen tussen de vooraf benoemde kostenposten en de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarbij merkten we eerder al op dat de gemeente daarmee geen probleem schijnt te hebben bij de “toetsing” van de subsidie-beschikking.

Daarnaast zijn er nog een hoop zaken die nader onderzoek behoeven, maar welke aanleiding geven tot gerede twijfel over de rechtmatigheid:

 • In de begroting van SOR wordt in 2016 €3.600,- en in 2017 en volgende jaren €7.200 budget voor stagevergoedingen begroot. Let wel: dat is bijna 20% van het totale jaarlijkse subsidiebudget. Wie in 2015, 2016 en 2017 stagiairs zijn/waren, is bij geen van de geïnterviewde voormalig betrokkenen bekend. Er zijn door SOR aan de gemeente ook geen bescheiden overlegd ter onderbouwing van deze kosten. De gemiddelde stagevergoeding is €200,- per maand voor ca. 5 maanden per jaar. Dat betekent dat de SOR ofwel heel goed betaalt als stage-werkgever, of dat de SOR 4 tot 7 stagiairs per jaar in dienst heeft. Uit de ontvangen stukken blijkt niet dat de gemeente beschikt over verantwoordingsmateriaal waarmee aangetoond wordt dat deze stagiairs ook daadwerkelijk werkzaam (geweest) zijn bij de SOR. De stagecoördinator van de School voor Journalistiek Utrecht meldt ons overigens dat FeelGood Radio niet in het bestand van werk-leerbedrijven voorkomt, zoals op de Wikipedia-pagina van FeelGood Radio wordt gemeld.
 • De uitzendingen worden veelal thuis gemaakt, de studio wordt niet gebruikt. De studio wordt aantoonbaar slechts enkele uren per week in gebruik door medewerkers van de SOR / FeelGood Radio. Echter wordt de gemeente voor bijna 12.000 kosten gerelateerd aan huisvesting en infrastructuur in rekening gebracht. Ook is in de studio in Rijswijk geen Ziggo-infrastructuur gerealiseerd. Toch is er wel een aansluiting op naam van FeelGood Radio. We zijn terughoudend indirecte bewijsvoering, maar we hebben een op feitenmateriaal gebaseerd vermoeden dat die zender in Zoetermeer aan de Mozartrode p/a FeelGood Media (Joey Koeijvoets) is gerealiseerd. Noot: de gemeente wordt jaarlijks €2460 euro in rekening gebracht voor “huur zenderlocatie”.
 • FeelGood Radio werd al eerder door de Belgische CvdM geschorst. FeelGood Radio zond eerder vanaf 2012 uit in Essen en Rozendaal. Die uitzendingen werden gedaan vanuit Wuustwezel (Belgie), zodat men zich niet aan de Nederlandse regelgeving hoefde te houden. Echter werd op een illegale manier uitgezonden richting Nederland. De VRM schorste daarom in januari 2014 de doorgifte van FeelGood (die al in 2013 werden gestaakt), waarna Koeijvoets en De Jong naar Zoetermeer vertrokken. Overigens ontkende Koeijvoets dat FeelGood betrokken partij was in de schorsing, maar het decreet van de Vlaamse Regulator Media laat hierover geen twijfel.

Vervolg

Uiteraard zijn alle onderliggende bewijsstukken en bronnen (anders dan openbare bronnen) in ons bezit. Enkele bronnen wensen anoniem te blijven – standpunten en bewijsvoering zijn wel in ons bezit, maar niet door ons gepubliceerd. Om de bewijsvoering ten aanzien van malversaties rondom de subsidie-aanvraag nog sterker te maken, heeft Onafhankelijk Rijswijk ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een WOB-verzoek ingediend. Onze fractie oriënteert zich op de aanpak waarmee het de aangetroffen feiten binnen de gemeenteraad wenst te agenderen. Hierover zullen we in de aankomende dagen meer bekend maken.

(Bron afbeelding: Facebook)

Duidelijkheid over drones: vliegen in Rijswijk is verboden

In de lokale media deden wat tegenstrijdige berichten de ronde omtrent het gebruik van drones in Rijswijk. Laten we even beginnen met het antwoord op de vraag of drones in Rijswijk gebruikt mogen worden: nee, dat mag in 99,9% van de gevallen niet. En dat heeft een hele eenvoudige reden: Rijswijk ligt in zijn geheel in de CTR (de controlzone) van Rotterdam – The Hague Airport.

Voorzitter van de vereniging Onafhankelijk Rijswijk, Dick Jense jr. volgde een opleiding aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, is gediplomeerd en gecertificeerd RPAS-piloot (remotely piloted aircraft systems) en beschikt zelf over enkele (gecertificeerde) RPAS – ook wel ‘drones’ genoemd. Hij ligt de regels graag toe. Hij heeft een eenvoudig 1-2-3 voor hobby-vliegers die het internet willen overweldigen met de mooiste beelden vanuit de lucht.

“De groeiende onduidelijkheid komt vooral door de snelheid waarmee drones betaalbaar en populair worden. Steeds meer mensen kopen een betaalbare drone en zorgen daarmee al of niet bewust snel voor overlast, omdat ze nooit de moeite hebben genomen om uit te zoeken (of liever niet willen weten) waar je wel en niet mag vliegen. Laten we ook eerlijk zijn: de beelden van zo’n drone komen uit een hoek die we voorheen alleen maar konden dromen en zijn daarom al snel indrukwekkend. En het sporten met FPV-drones (first person view, het besturen van de drone kijkend door een bril alsof je als bestuurder aan boord bent) geeft écht een adrenaline-rush”, aldus Jense jr. “Hou je daarbij aan 3 simpele regels:

 1. zorg dat je weet waar je wel en niet mag vliegen (download de app hier);
 2. zorg dat je de regels kent, en;
 3. hou altijd zicht op je drone.

Wie weet ben jij dan binnenkort de volgende Spielberg-in-de-lucht!”

Regelgeving in ontwikkeling, verwarring

“De regelgeving (op Rijksniveau) rondom het gebruik van drones is nog altijd in ontwikkeling. Dat betekent dat op sommige punten niet geheel duidelijk is wat wel en niet mag. Dat is niet alleen verwarrend voor welwillende consumenten, maar ook voor ordehandhavers zoals de politie en voor medewerkers van gemeenten en provincies. Het is niet voor elke (wijk)agent duidelijk of gebruik van een drone wel of niet is toegestaan. In Rijswijk is het eenvoudig: Rijswijk ligt in de control zone van Rotterdam – The Hague Airport. Voor consumenten (die met relatief kleine drones doorgaans vallen onder de regels voor modelvliegen) is het dan simpel: hier mag pertinent niet gevlogen worden.”

De officiële gebieden waar je pertinent(!) niet mag vliegen met je drone, vindt je hier als rode en blauwe gebieden.

Jense jr. vervolgt: “Tegelijkertijd zie je op de kaart ook dat de haven van Scheveningen niet in dit gebied ligt. Omroep West deelde de aardige beelden die een hobbyist afgelopen voorjaar vanuit de lucht maakte. Tegelijkertijd is dit behoorlijk onverantwoordelijk: een haven is nadrukkelijk een gebied waar een consument niet boven mag vliegen, volgens de Regeling modelvliegen (art. 2, lid e). Ook makelaars gaan steeds vaker samenwerkingen aan met hobby-piloten om mooie beelden van woningen te maken voor de verkoop van huizen. Geloof me: dit is in (bijna) alle gevallen hartstikke verboden, zowel in de Regeling modelvliegen (zie eerdere verwijzing, red.) als bij commercieel gebruik. De mensen die zulke diensten afnemen zijn feitelijk strafbaar, maar de mensen die hun diensten daarvoor aanbieden zijn dubbel strafbaar. De boetes voor zulke vergrijpen worden nog maar zelden uitgedeeld (vooral omdat handhavers nog beperkte kennis van de regels hebben), maar zijn tegelijkertijd niet mals. Vergeet ook niet dat er al in 2015 een precedent geschapen is om zulke boetes alsnog achteraf op te leggen, dus denk drie keer na voor je je filmpje verkoopt aan een makelaar of uploadt naar YouTube!”

Uitzondering volgens de regels

Toch stelt Jense jr. dat een hele kleine groep mensen in Rijswijk wel degelijk kunnen vliegen, maar dat geldt alleen voor gecertificeerde bedrijven (beschikkend over een RPAS Operator Certificate, een ROC). Jense jr.: “daarbij komt dat ook voor deze bedrijven hier een hele papierwinkel aan vooraf gaat. Ontheffing van de grondeigenaar voor start en landing, ontheffing van de gemeente voor uitvoering van de vlucht, ontheffing van de provincie, aanmelden van het vluchtplan bij hulpdiensten, de luchtverkeersleiding van Rotterdam en Schiphol, het indienen van een NOTAM (een ‘notice to airmen’, een soort planning van je vlucht in steno) én een ontheffing van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Die bedrijven houden ook logboeken bij van zowel de piloten en het onderhoud en gebruik van de drones. Die certificering wordt daarnaast alleen afgegeven nadat een operator over de benodigde opleidingen (theorie en praktijk) beschikt, en de gebruikte apparatuur (>4kg) dient een technische keuring te hebben ondergaan. Voordat je over zo’n certificering beschikt, ben je als bedrijf de €10.000 euro al snel voorbij. En dan moet je je apparatuur nog aanschaffen en je personeel nog betalen.”

“Met zo’n certificering kun je in de buitenste ring van een CTR (deze begint vanaf Rotterdam gezien ongeveer bij Nootdorp) vliegen tot 45 meter hoogte zonder ontheffing. Rijswijk en Den Haag vallen daar dus ook onder. Andere ontheffingen zijn mogelijk voor ROC-houders, maar moeten altijd aangevraagd worden bij de ILT.  Er is ook een light-versie van die ontheffing (daarvoor is alleen een theorie-examen nodig en moet de drone lichter zijn dan 4 kilogram), maar met die kwalificatie mag nooit in een CTR worden gevlogen en kan ook geen ontheffing worden aangevraagd.”

De boetes: tot wel €8000,- euro

“Zie je in Rijswijk dus iemand vliegen met een hobby-drone, dan is de kans verwaarloosbaar klein dat zo iemand over de benodigde papieren beschikt om daar ook daadwerkelijk te vliegen. De boetes voor zulke overtredingen lopen uiteen van zo’n €350,- euro voor hobby-piloten tot wel ruim €8000,- voor ROC-houders óf mensen die hun diensten zonder ROC(-light) verkopen aan derden. Maar het gaat ook vooral om je verantwoordelijkheid: naar de mensen om je heen en naar andere luchtgebruikers. In onze regio (buiten de CTR, uiteraard) lijkt een park een leuk alternatief voor het vliegen met je drone. Je staat er wellicht niet bij stil, maar jouw drone neemt al snel een hoop ruimte in gebruik met alle risico’s voor andere park-bezoekers van dien. Je drone is sowieso niet stil: de apparaten klinken doorgaans als een zwerm hitsige bijen. Daarnaast moet je ook niet vergeten: in de lucht boven je barst het van de politie-, trauma- en commerciële helicopters. En vlieg je in de zomer graag aan zee, bedenk je dan dat er massa’s reclame- en hobbyvliegtuigen voorbij komen. Het laatste wat je wil is dat je drone in de straalpijpen van een voorbijvliegende Orion van de kustwacht of een uitwijkende Boeing verdwijnt. Of dat de propellers van jouw drone een gaatje in een heteluchtballon snijden, terwijl jij op het schermpje van je smartphone met je neus naar beneden het uitzicht staat te bewonderen. De ramp zou niet te overzien zijn. Helaas zit zoiets er echt nog wel aan te komen, als mensen niet sneller en beter voorgelicht worden over het gebruik van drones.”

Wil je meer weten over het vliegen met drones? Meer weten over welke regels voor jou van toepassing zijn? Wil je tips over handige apps? Neem dan contact met ons op, we proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden!

Nicki de Haaij nieuwe lijsttrekker Onafhankelijk Rijswijk

Nicki de Haaij is de nieuwe lijsttrekker van Onafhankelijk Rijswijk. Dat hebben bestuur en fractie tijdens de algemene ledenvergadering op 6 juli bekend gemaakt. Met de komst van De Haaij start een nieuwe periode voor de partij: sinds de oprichting van de partij in 1985 was Dick Jense lijsttrekker bij alle gemeenteraadsverkiezingen tot en met 2014.

De Haaij: “vlak voor de verkiezingen in 2014 zag het er weinig rooskleurig uit voor Onafhankelijk Rijswijk. De partij had fors te leiden onder versnippering, populisme en enkele pittige dossiers. Wat ik in de jaren daarna juist zo sterk vond aan de partij, is dat Dijkhuizen en Jense, ondanks de forse teruggang in zetels, een inhoudelijk zeer sterke en alerte indruk bleven maken. Het pragmatische, zakelijke en vooral eerlijke van de partij spreekt mij altijd erg aan. Hier word steeds het échte verhaal verteld. Eigenschappen die ik mijn vorige partij (VVD) steeds vaker zag inruilen voor college-belangen.”

Het bestuur van de vereniging Onafhankelijk Rijswijk benadrukt te hebben gewacht met het maken van een nieuw partijprogramma, tot de komst van een nieuwe lijsttrekker en tot de werving van nieuwe leden goed op gang gekomen was. “Het heeft geen zin om met alléén de zittende raadsleden aan de slag te gaan met een verkiezingsprogramma,” aldus Dick Jense junior (voorzitter). “Dat had een typisch gevalletje ‘oude wijn in nieuwe zakken’ geworden. Terwijl een van de belangrijke veranderingen die dit bestuur wil realiseren juist is, dat de partij een ander gezicht krijgt, en daarmee een identificeerbaar andere koers vaart. Vanaf vandaag is die nieuwe koers ingezet.”

De Haaij: “De komende tijd zullen we veel mensen spreken. We hebben inmiddels een enthousiaste groep nieuwe mensen verzameld, en die kern van actievelingen breidt zich nog steeds uit. Met elkaar gaan we praten over de bijdrage die wij in Rijswijk kunnen leveren, over onze meerwaarde in het politieke spectrum. Het is mijn streven om kort na de zomervakantie duidelijk te maken waar Onafhankelijk Rijswijk wat ons betreft naartoe gaat. Maar één ding staat voor mij persoonlijk vast: de kernwaarden ‘pragmatisch, eerlijk en betrouwbaar’ blijven daarbij bovenaan staan,” aldus De Haaij. Jense jr. stemt daar graag mee in, en vult aan: “daarbij kunnen we bouwen op een onnoemelijk en niet te overschatten hoeveelheid kennis, ervaring en contacten van de zittende raadsleden Dijkhuizen en Jense sr. Hun gezamenlijke bestuurlijke ervaring telt op tot zo’n 60 jaar, daarnaast zijn zij allebei wethouder geweest namens de partij. Met elkaar smeden we het oude in het nieuwe: oude waarden en partij-identiteit gaan niet verloren, en nieuwe inzichten zorgen voor een nieuwe koers.”

FGFNSG deel 4: redactie Feel Good stapt op wegens malversaties!

Koeijvoets en De Jong laten weer hun echte gezien zien. Dit keer door één van de laatste vrijwilligers, Paul Houkes, zonder overleg uit het redactiesysteem te knikkeren en de door hem gemaakte video’s weg te gooien. “Want het past niet in het format.” Dat was ook de druppel voor de Rijswijkse collega (Robert Heideman), ook hij legde het stokje als vrijwilliger neer.

In een uitgebreide brief aan het college doet Houkes zijn/hun verhaal. De details zijn niet mals, en bevestigen onze eerdere indruk van een tiranniek beleid, het bewust wegjagen van vrijwilligers met als enige doel de subsidie op te strijken en geautomatiseerde ‘playlists’ uit te zenden.

Opmerkelijk is de bevestiging uit eerste van onze vermoedens dat onder andere huisvestingskosten dubbel zijn opgevoerd bij de gemeentes Rijswijk en Pijnacker-Noordorp en dat er spookkosten zijn opgevoerd om de subsidiepot tot op de bodem leeg te schrapen.

Van onze kant valt nog te melden dat wij morgen (vrijdag 7 juli 2017) overleg hebben met een jurist van het Commissariaat van de Media als belanghebbende over een door ons Onafhankelijk Rijswijk in te dienen handhavingsverzoek jegens Feel Good Radio/Media. Iets wat het college van burgemeester en wethouders trouwens al lang had moeten doen, maar die zijn klaarblijkelijk nog niet helemaal wakker…

FGFNSG (deel 3): een (bij)rol voor de gemeente Rijswijk?

Van het college kregen we een uitermate summiere beantwoording van onze vragen omtrent de verstrekte subsidie-gelden aan Feel Good Radio. Daaruit kregen we niet het idee dat de gemeente een goed overzicht heeft van wat er met het subsidiegeld gebeurt. Daarmee komt er steeds meer een politieke smaak aan dit dossier te zitten. Dit, en de bemoedigende bijval die we vanuit veel (verwachte en onverwachte) hoeken uit Rijswijk ontvangen, zijn voor ons voldoende redenen om het onderzoek voort te zetten.

Daarom hebben we een zogenaamd WOB-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) ingediend. Daarin vragen we de gemeente om de volgende zaken:

 • laat ons de documenten zien waaruit duidelijk blijkt waarom besloten is om gelden te verstrekken, welke argumenten daartoe zijn besproken en wie daarbij betrokken zijn;
 • laat ons de ingediende aanvragen zien;
 • laat ons zien welke bedragen sinds 1 januari 2015 verstrekt zijn;
 • laat ons zien hoe de besteding van die bedragen sinds 1 januari 2015 verantwoord is.

We zijn heel benieuwd of het college op dit dossier de winkel op orde heeft… wordt vervolgd!

N.B. hieronder het volledige WOB-verzoek zoals ingediend:

Geachte heer/mevrouw

In het kader van de onduidelijke beantwoording van de door Onafhankelijk Rijswijk aan het College gestelde artikel 42 vragen omtrent de rechtmatigheid van de aan Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good Radio verstrekte subsidies, verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten te verstrekken:

 • Alle (concept) notities, memorandums, voorstellen, besluiten, notulen, aantekeningen, gespreksnotities of enige vastlegging of correspondentie anderszijds van dien aard, in voorbereiding en in uitvoering, formeel en informeel, in eender welke bezetting en ongeacht het gremium, in relatie tot de besluitvorming die heeft geleid tot de selectie van Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good Radio als lokale omroep, waaruit helder en onomwonden blijkt op basis van welke afwegingen en argumentatie tot het verstrekken van gelden (niet beperkt tot subsidie in het kader van de Mediawet) aan deze partij gekomen is, met ingang van 1 januari 2015 tot aan heden.
 • De door de Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good ingediende aanvraag/aanvragen voor het verkrijgen van subsidie en andere middelen (niet beperkt tot subsidie in het kader van de Mediawet), inclusief alle bijlagen, begeleidende notities en memorandums, gespreksnotities of enige vastlegging of correspondentie anderszijds van dien aard, vanaf 1 januari 2015 tot aan heden.
 • De door de gemeente gehanteerde financiële verslaglegging, verantwoording en onderbouwing met betrekking tot alle verstrekte middelen (niet beperkt tot subsidie in het kader van de Mediawet) aan Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good vanaf 1 januari 2015 tot heden. Daaruit dient tenminste te blijken (maar niet beperkt tot) de hoogte van de bedragen van verstrekte middelen.
 • De door Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good aangeleverde verantwoording voor benutting van de ontvangen middelen, in welke vorm dan ook, alsmede enig en elk document waaruit blijkt dat de gemeente deze onderbouwing ook daadwerkelijk heeft gevalideerd en als zodanig de rechtmatigheid van de verstrekte gelden in voldoende mate van betrouwbaarheid kan worden aangetoond.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 14 juli 2017 toe te sturen.  Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Daartoe kunt u mij telefonisch bereiken op telefoonnummer 06-xxx of per e-mail op yyy@gmail.com.

Hoogachtend,

Dick F. Jense

Feel Good, Feel not so Good (deel 2)

Peter de Jong van Feel Good Radio voelde zich toch niet zo lekker na het lezen van onze eerdere berichtgeving en klom in de pen. Hij schreef een tranentrekkende brief aan de raad over het beschadigen van medewerkers, suggestieve enquetes, stemmingmakerij en leugens (zie de bijlage). Voldoende aanleiding voor ons om de details nog eens goed onder de loep te nemen. Deel 2 in de soap “Feel Good, Feel not so Good”.

Toch rook er iets niet fris aan die brief. In hun eerdere uitlatingen geven de heren Koeijvoets en De Jong (bij monde van de advocaat) hoog op over de opgebouwde merknaam en identiteit ‘Feel Good’. Maar in deze brief, die in moet spelen op de gewetens van alle raadsleden, is de branding niet toevalligerwijs verdwenen, en 100% vervangen voor ‘Stichting Omroep Rijswijk’. Een gevalletje identiteitscrisis? Weer lijkt het erop alsof de heren iets te verbergen hebben, dus werd het tijd voor uitgebreider onderzoek. En laat het u niet verbazen: dit gaat over geld…

We zijn het Handelsregister ingedoken. Stichting Omroep Rijswijk is gevestigd op een woonadres Mozartrode 27 in Zoetermeer. Google vertelde ons direct dat dit hetzelfde vestigingsadres is als Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp, dus daar keken we later ook naar. We zagen dat deze stichting weinig democratisch bestuurd wordt: de stichting staat onder alleenheerschappij (zelfstandige bevoegdheid) van ene Peter de Jong, geboren te Roosendaal (volgens zijn eigen Facebook-pagina ook Managing Director bij Omroep Rijswijk en zelfs CEO bij Omroep Pijnacker-Nootdorp). We scrolden voor de volledigheid even door de historie van bestuurders: dhr. Joey Koeijvoets werd medio 2015 uitgeschreven als secretaris in het bestuur van deze stichting. Overige bestuurders zijn de (volgens LinkedIn) tot 2014 werkzame Ralph Konijnendijk uit Delft (deze naam komen we straks nog een keer tegen) en Caroline de Frel, een buurvrouw die katjes kweekt en weggeeft (ze staat immers niet ingeschreven in het Handelsregister). Gek genoeg zijn andere bestuurders alleen gezamenlijk bevoegd. Welke noodzaak heeft de De Jong om zelfstandig (financiële) besluiten te nemen? We deden nog geen aannames.

We keken even verder naar onze volgende aanwijzing, en wat bleek: Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp – opererend onder dezelfde paraplu, Feel Good Media – is hetzelfde lot beschoren. Gevestigd in Zoetermeer op de Mozartrode 27, onder solo aansturing van de heer De Jong. Omdat we een gelijkenis vonden in het adres, hebben we daarop ook gezocht in het handelsregister. Interessant: op dit adres zijn ook gevestigd de Stichting Omroep Wassenaar en Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg. In beiden is wederom de heer De Jong zelfstandig bevoegd bestuurder, maar (verrassend genoeg?) is dhr. Koeijvoets in beide stichtingen zelf de penningmeester. In beide stichtingen is ook dhr. Konijnendijk betrokken als secretaris van het bestuur. Dit heeft duidelijk het karakter van een doelmatige structuur van schijnbaar lokale stichtingen, die allemaal door een verzameling van drie personen worden gerund: De Jong, Koeijvoets en Konijnendijk. Maar goed: zou nog kunnen. Net.

Maar het verhaal is nog niet afgelopen. We volgden het ‘gouden pad’ naar Feel Good Media. Dit bevestigde onze vermoedens: oorspronkelijk gevestigd in Roosendaal (op het woonadres van dhr. De Jong), maar een eenmanszaak(!) van dhr. Joey Koeijvoets, sinds 1 april gevestigd op (jawel) een adres tegenover de Mozartrode 27, namelijk op nummer 14. Volgens de beschrijving in het handelsregister verdient dhr. Koeijvoets zijn geld met “Media advies en consultancy, verkoop van reclamezendtijd en exploitatie van een radio- en tv station.” Kortom: Joey Koeijvoets verdient door stations te ‘exploiteren’. En hij verdient geld met de inkomsten uit reclame, uitgezonden op de door publieksgeld gefinancierde stations. De rookwolken worden steeds dikker.

Het sluitstuk van dit onderzoek bevindt zich op hetzelfde adres. Die zoekopdracht naar adressen leverde ons een hoop waardevolle informatie op, dus dat deden we nog een keer. Op de Mozartrode nr. 14 (het adres van Feel Good Media) is een uitgeschreven bedrijf te vinden. Dat bedrijf heet “Feel Good Media” en is een Vennootschap onder Firma. Het zal u niet meer verbazen dat de vennoten in die firma heten Joey Koeijvoets en Peter de Jong. De oude handelsnaam van die Firma (voordat het een paraplu-bedrijfje werd voor de malversaties van Koeijvoets en De Jong): Feel Good Radio. Gevestigd in Roosendaal, in Rijswijk, in Zoetermeer (niet verrassend, aan de Mozartrode nummer 27, u weet wel, het adres waar ook al die stichtingen zijn geregistreerd) en wederom in Roosendaal. En in dit uitreksel van het Handelsregister wordt een en ander dan ook echt duidelijk: Mozartrode 27 is het huisadres van de heer De Jong, en Mozartrode 14 is het huisadres van de heer Koeijvoets. De Jong is zelfstandig bevoegd om te bepalen welke rekeningen door de stichtingen betaald worden vanuit de subsidiepotjes (we gokken dat die van Koeijvoets voorrang krijgen), ongetwijfeld tegen een meer dan riante bestuursvergoeding.

Wat ons betreft is het kristalhelder. Feel Good Media is een samenwerking tussen De Jong en Koeijvoets, bedoeld om vooral geld te verdienen. Via een constructie van stichtingen (die geen verplichting hebben om de boekhouding publiek te maken) worden uiteindelijk twee mensen betaald voor hun werk. Samen met Koeijvoets werkt De Jong al ruim 10 jaar aan het opbouwen van een conglomeraat van lokale subsidie-slurpende radiozendertjes. Een paar uurtjes radio per week hier, een paar uurtjes radio per week daar, en hop: tonnen aan subsidiegelden zijn zo bij elkaar geharkt uit de diverse subsidiepotjes. En als er moeilijke vragen gesteld worden over geld, stuur je een zielig en beledigd briefje naar de raad: Buma/Stemra, Ziggo-aansluitingen, licentiekosten, smaad en laster etcetera etcetera.  Ondertussen zijn  goedbedoelende vrijwilligers weggejaagd of weggepest, omdat ze niet in het format van Feel Good Media passen.

Maar een kloppende boekhouding overleggen is er niet bij. Verschuilen achter de nietszeggende antwoorden van het college van b&w (die slechts een echo zijn van de nietszeggende antwoorden van ‘Feel Good Media’) des te meer. Nou, heren: wij hebben het bewijs van uw goede wil, noch uw ambities om een passend lokaal aanbod te verwezenlijken, nog niet gezien. Uw commerciële intenties daarentegen zijn ons volkomen duidelijk. Dus totdat u zelf het tegendeel bewijst, zien wij in u en uw collega’s niet veel meer dan een verzameling subsidieschrapers die in onze regio onder de merknaam ‘Feel Good’ misbruik maken van fondsen die bedoeld zijn voor lokale media. Échte lokale media. In plaats van CEO’s

Het wordt tijd dat de Rijswijkse politiek wakker wordt, en Feel Good Media naar huis stuurt. Zodat het werk weer kan worden gedaan door echt betrokken vrijwilligers. We hebben overigens nog veel meer aanwijzingen die wijzen op de al eerder elders mislukte, maar aanhoudende verdachtheden die opduiken rondom de jarenlange samenwerking van deze heren. De rol en bijdrage van Konijnendijk is ons nog niet volledig helden. Daarnaast lijkt het erop dat de beantwoording van de vragen door het college geen volledig beeld geven van de hoeveelheden euro’s die deze subsidie-rovers binnenharken. Er lijkt dus nog een politiek bijsmaakje te zitten aan dit traject. Daarom overweegt Onafhankelijk Rijswijk een WOB-verzoek in te dienen. Kortom: wordt vervolgd in ‘Feel Good, Feel not so Good’ aflevering 3!

Met vriendelijke groet,

Onafhankelijk Rijswijk

Feel Good Radio voelt toch niet zo lekker

We werden onlangs uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek naar Feel Good Radio. Dit onderzoek vroeg zich af hoe vaak wij luisteren naar die radio, wat we daarvan vinden en waar we behoefte aan hebben. Een prima onderzoek, zo op ’t eerste zicht.

Maar nu blijkt dat de eigenaar van (het door de gemeente Rijswijk gesubsidieerde) Feel Good Radio, Joey Koeijvoets,  een Rijswijks advocatenkantoor in de hand heeft genomen om deze onderzoeker (een vrijwilliger van de voormalige Stiching Omroep Rijswijk) te bedreigen met smaad en laster.

We betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Niet in de laatste plaats omdat we grote vraagtekens hebben bij de zin en onzin van de ruim €34.000 euro die de gemeente jaarlijks naar mijnheer Koeijvoets overmaakt voor een uurtje live radio in de week en een handjevol likes per bericht op Facebook, maar vooral ook omdat we het schandalig vinden dat dhr. Koeijvoets het blijkbaar nodig vindt om (zonder te weten wat er met de resultaten van het onderzoek gebeurt) verdere duidelijkheid over de prestaties van zijn zender te verhullen met juridische dreigementen. Wat ons betreft is dat niet het type ‘vrijwilliger’ waar Rijswijk beter van wordt. Excuses zijn hier minimaal op zijn plaats, mijnheer Koeijvoets!

Update 3 juni 2017: er is wat onduidelijkheid ontstaan over de mate van ‘neutraliteit’ van het betreffende onderzoek. De enquete die voor dhr. Koeijvoets aanleiding gaf om zijn weg naar het advocatenkantoor te vinden, is als volgt opgesteld:

 1. Hoe vaak luistert u naar Feel Good Omroep Rijswijk?
 2. Welk programma van Feel Good Omroep Rijswijk  vindt u het best?
 3. Mist u een programma voor ouderen?
 4. Mist u een programma over sport?
 5. Ik stem af op de lokale omroep omdat ik dan alles te weten kom over onze stad
 6. Wilt u aangeven wat u vindt van de lokale omroep (goed, niet goed, kan beter)?
 7. Als u meent dat het beter moet, wat zou er dan moeten gebeuren?
 8. Het subsidiegeld voor de lokale omroep is een goede zaak?
 9. Wilt u aangeven wie u bent: M/V, leeftijd tot 20 jaar; Tussen 21 – 40, Tussen 41 -65, ouder dan 65.
 10. Wat wilt u nog kwijt over dit onderwerp?
Verkiezingen - Onafhankelijk Rijswijk

Versplintering in lokale politiek: kans op samenwerking of plat egocentrisme?

In gemeenteraden door heel Nederland is versplintering een groot probleem geworden. In Den Haag zijn er voor 45 zetels inmiddels dertien fracties, waarbij de bestaansreden niet voor elke fractie direct duidelijk is. Landelijke partijen lijken samenwerking op de meeste gebieden te weigeren. Lokale partijen zijn er in vele kleuren, allen met vrij specifieke (thematische) programma’s, nauwelijks overlap en net zo weinig samenwerking. De partijen zijn vooral in campagnetijd heel druk met ‘profileren’ en ‘scoren’, zonder dat iemand in Den Haag daar beter van wordt. Ook het aantal breuken en afsplitsingen dat daarop volgt, is niet van de lucht. De gemeente Hoorn (Noord-Holland) spande in 2014 de kroon: 35 zetels, 12 partijen en 2 afsplitsingen.

Dit scenario ontvouwt zich de laatste paar raadsperiodes ook in Rijswijk, met als meest recente ontwikkeling de oprichting van ‘nieuwe’ (bestaande uit veelal oud-gedienden met enige jaren raads- en bestuurservaring, red.) lokale bewegingen “Rijswijks Belang” en “WIJ”. Echte overstappen van ‘blok’ (bv. van links naar rechts, of andersom) zijn in de Tweede Kamer zeldzaam. In onze gemeente is dat beeld overigens niet heel anders. Het is een feit dat het ‘lokaal electoraat’ in Rijswijk van zo’n 12 zetels al jaren verdeeld wordt door het groeiend aantal lokale fracties. De nieuwe partij WIJ van wethouder-met-flair Björn Lugthart (voormalig SP ten tijde van zijn verkiezing) zal naar verwachting vooral bij de verlieslijdende linkse landelijke partijen SP en PvdA een hap uit het electoraat nemen. Rijswijks Belang (aangevoerd door ex-BvR, ex-PVV, ex-Groep de Mos Marc Weterings) eet uit dezelfde ruif als BvR: kom-in-actie-politiek met grote aantrekkingskracht op Haagse instroom en een bespeurbare afkeer van wat men niet kent en niet goed begrijpt.

Maar is de Rijswijker nu echt geholpen met nog meer nieuwe lokale partijen? De partijprogramma’s lijken steeds smaller en meer thematisch te worden (daarom overigens niet minder relevant), en het lijkt steeds moeilijker te worden om een partij te vinden die de wensenlijstjes van ons allemaal bij elkaar brengt. Daarnaast is ‘crowdsourcing’ een steeds meer gebruikt middel voor de totstandkoming van het programma: de achterban (in welke Facebook-vluchtige of leden-solide hoedanigheid dan ook) bepaalt op triviale wijze de samenstelling van het programma. Zo bereikt het losse-stoeptegel-activisme het partijprogramma en lezen deze programma’s als een aaneen geregen verzameling van losse issues, waar vaak weinig tot geen samenhang in zit of die elkaar soms zelfs tegenspreken.

De sleutel van het succes voor al die partijen tijdens en na de aankomende verkiezingen in 2018 lijkt te liggen in samenwerking (Van de Berg, “Versplintering, voor en tegen”). Elkaars verschillende keuzes in de campagne-tijd te respecteren, en na de verkiezingen samen met elkaar op te trekken. Dan valt er ook echt wat te kiezen, zonder dat Rijswijkers bang hoeven zijn dat hun stem na de verkiezing niets meer waard is of wegloopt naar een andere partij. Onafhankelijk Rijswijk stelt daarom voor dat zowel oude als nieuwe partijen tijdens en na de campagne over hun schaduw heen stappen, en samen kunnen doen wat echt Beter is voor ONS Onafhankelijk Rijswijks GemeenteBelang.

Dick Jense jr. – voorzitter vereniging Onafhankelijk Rijswijk

Bronnen:
J.Th.J. van den Berg – “Versplintering, voor en tegen”

Binnenlands Bestuur – Kiesdrempel tegen versplintering

Het oude stadhuis - Onafhankelijk Rijswijk

Waarom het voorstel “Huis van de Stad” géén goed idee is

Afgelopen dinsdag werd er in de Rijswijkse gemeenteraad gestemd over het voorstel om een start te maken met de renovatie van het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Dat plan werd goedgekeurd met 26 stemmen (waarvan 1 onder protest) vóór en 3 stemmen tegen. De tegenstemmen kwamen van Yvonne Hagenaars (PvdA) en beide raadsleden van Onafhankelijk Rijswijk. We vinden het daarom zinvol om u ook goed uit te leggen waarom wij tegen dit plan hebben gestemd. We hebben daarom de belangrijkste argumenten voor u op een rij gezet:

 • Renovatie van het oude stadhuis kost in eerste aanleg 65 miljoen. Dat is nog zonder de tegenvallers die (vrijwel zeker, zo leert de ervaring) gaan komen. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Westland, neemt Rijswijk alle risico’s van uitloop, kostenverhoging en wijzigende rentestanden voor eigen rekening. En over de omvang van die risico’s weten we niets. He-le-maal niets. Daar is geen onderzoek naar gedaan.
 • Voor de realisatie wordt circa de helft (30 miljoen) van dit bedrag aan de algemene reserves onttrokken. Deze reserves zijn het ‘lichaamsvet’ van onze gemeente. Ook de tegenvallers komen hier dus terecht. Dat betekent onmiddelijk(!) dat er minder geld beschikbaar is voor zaken als sport, zorg, cultuur, onderwijs, afvalverwerking etcetera.
 • De verhuurder van het huidige pand Hoogvoorde heeft al enkele maanden geleden aangeboden om in gesprek te gaan over de huurprijs. Hij is door de wethouder Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Maar als we de cijfers erbij pakken die door deze verhuurder zijn aangeboden en die nog altijd verder uitonderhandeld kunnen worden, zien we dat er hele andere verhoudingen ontstaan dan nu becijferd wordt in de plannen van het college. Dit is extra kwalijk, omdat de gemeente dit wél als alternatief afweegt in haar keuze voor renovatie.
 • Het hele verhaal gaat over emotie en over het inlossen van verkiezingsbeloften. Over Hoogvoorde als sfeerloze trouwlocatie. Over trouwjurken die klem komen in de draaideur. Tranentrekkende retoriek van het niveau kleuterklas. Waarom zou je hier willen trouwen, als je tegenwoordig overal kunt trouwen? Er zijn werkelijk prachtige locaties te vinden in Rijswijk! Huis Te Werve, Herberg Vlietzigt, noem maar op.
 • Over 40 tot 50 jaar (2 generaties) zit de dan zittende gemeenteraad met hetzelfde probleem als nu: een gebouw wat niet meer voldoet aan de bouwvoorschriften, wat niet beschikt over voldoende parkeerplaatsen, waar dan nog steeds(!) asbest in verwerkt is etc.

Neemt u het van ons aan: ook wij hebben goede herinneringen liggen in dit oude pand. Wij zijn zeker niet pertinent tegen renovatie, maar we zijn al sinds 2013 van mening dat de gemeente dat niet zélf moet doen, en al helemaal niet zelf alle risico’s moet dragen. Dat zij dat wel doet, en zich ook nog eens niet op de hoogte laat stellen over de omvang van deze risico’s, valt met alle emotie en nostalgie niet goed te praten. Dat dit miljoenen-voorstel in het vierde kwartaal onder het motto van “het inlossen van een verkiezingsbelofte” in noodtempo door de raad wordt gedrukt, vinden wij gewoonweg niet verantwoord. Uiteindelijk betaalt u, de inwoner van Rijswijk, de rekening voor deze nostalgie.